Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dalkowskie Jary

Kod obszaru:

PLH020088

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

40,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje teren rezerwatu "Dalkowskie Jary" wraz z jego otoczeniem, a więc zalesioną, szczytową partię Garbu Kocich Gór, w głównym Grzbiecie Wzgórz. Wzgórza charakteryzują się stromymi zboczami, pocięte są siecią wąwozów. Na stosunkowo małej powierzchni, różnica wysokości wynosi 65 m. Wyodrębniono tu dwa zespoły buczyn rosnących na granicy zasięgu buka: żyzna buczyna niżowa i buczyna kwaśna o charakterystycznej dla Wzgórz Dalkowskich zubożałej postaci. Obok dojrzałych buczyn występują stadia lasów regenerujących. Występuje tu liczna populacja pachnicy dębowej. Godny odnotowania jest również fakt występowania pachnicy w warunkach zbliżonych do naturalnych, w dojrzałych drzewostanach bukowych.

W partii szczytowej rezerwatu znajdują się pozostałości po dwóch grodziskach z dość dobrze zachowanymi fosami obronnymi określone jako zabytki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest około kilometr na południowy zachód od miejscowości Dalków. Na południe od Dalkowskich Jar znajduje się natomiast Mieszków, z przebiegającą przez niego drogą krajową nr 3.

Tereny obszaru i jego okolic to miejsca, w których pozostały, jeszcze żywe, ślady dawnego osadnictwa z czasów słowiańskich. Gmina Gaworzyce bogata jest w zabytki, spośród których na szczególną uwagę zasługują: Osada z okolic Gostyni, zbadana i opisana przez archeologów, datowana na przełom VI i VII wieku. Warto również zobaczyć kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Kurowie, kościół pod wezwaniem Św. Barbary oraz pałac i ogród angielski z XVII-XVIII wieku w Gaworzycach, kościół Św. Jadwigi w Kłobuczynie, wieżę mieszkalną w Dalkowie oraz pałace i otaczające je parki w Wierzchowicach i Dalkowie. W samym obszarze, w partii szczytowej rezerwatu "Dalkowskie Jary" występują dwa grodziska z dość dobrze zachowanymi fosami obronnymi, określone jako zabytki kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej. Grodziska te są ujęte w rejestrze zabytków kultury.

W Dalkowie na szczególną uwagę zasługuje piękny pałac z XVI wieku, wybudowany w 1569 roku przez niemiecką rodzinę von Glaubitz , którzy zakupili wieś na początku XV wieku. W ich posiadaniu pałac znajdował się aż do połowy XVIII wieku. Po roku 1742 Dalków staję się posiadłością rodziny von Stoschów, z którą związał się August Gottlob von Liberman, syn Georga Matlasa – komendanta miasta i twierdzy Głogów, żeniąc się w 1788 roku z Karoliną Tugendreich von Stosch.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należy:

  • usuwanie martwych i zamierających drzew
  • wycinka lasu, przed osiągnięciem wieku,
  • wandalizm - wypalanie lub zasypywanie śmieciami dziuplastych drzew szczególnie w okolicach szlaków turystycznych
  • kolekcjonowanie - pozyskanie postaci dorosłych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dalkowskie Jary - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Gaworzyce (polkowicki, woj. dolnośląskie)