Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Katalog obszarów Natura 2000

Katalog obszarów Natura 2000 zawiera informacje o statusie formalnym, położeniu, walorach przyrodniczych i turystycznych ponad 1000 polskich obszarów Natura 2000. Katalog budowany jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju od 2005 r., a wraz z poszerzaniem sieci obszarów Natura 2000 w Polsce do Katalogu dodawane są zarówno opisy obszarów oficjalnie zatwierdzonych, jak i obszarów zgłaszanych przez niezależnych przyrodników (szersza informacja nt. kategorii obszarów znajduje się poniżej). Katalog stanowi bardzo istotny element Portalu informacyjno-edukacyjnego „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl).

W ramach projektu InE pt. „Szerokie wody Natury 2000” opisy zawarte w Katalogu są weryfikowane i uaktualniane, docelowo Katalog będzie odzwierciedlał stan sieci Natura 2000 w Polsce z końca I kwartału 2011 r.

Poniższa prosta wyszukiwarka obszarów Natura 2000 (dostępna jest także wyszukiwarka zaawansowana, a także pełna lista obszarów) pozwala na poszukiwanie obszarów wg różnych kryteriów. Przede wszystkim wg lokalizacji obszarów w obrębie jednostek administracyjnych, a także wg gatunków zwierząt i roślin oraz typów siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci Natura 2000. Po wybraniu na podstawie któregoś z tych kryteriów określonej grupy obszarów można też wyszukać wśród nich obszary o określonym statusie.

Wyszukiwanie obszarów wg jednostek administracyjnych trzeba zacząć od wybrania województwa. Następnie można wybrać powiat, a dopiero po wybraniu powiatu można wybrać gminę. Z każdego z tych poziomów można otrzymać listę obszarów, które położone są w całości, bądź w części w obrębie danej jednostki administracyjnej.

Wyszukiwanie obszarów wg gatunków roślin i zwierząt oraz wg typów siedlisk przyrodniczych odbywa się wg ich nazw w języku polskim.

Jak wspomniano powyżej obszary Natura 2000, których opisy zamieszczono w Katalogu mają różny status, tzn. są na różnym etapie ich proponowania (przez Rząd RP lub przez polskie przyrodnicze organizacje pozarządowe), czy formalnego zatwierdzania przez władze Rzeczpospolitej Polskiej i Komisję Europejską. Katalog zawiera więc:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków powołane formalnie w Polsce do 4 lutego 2011 r. rozporządzeniami Ministra Środowiska (kody: PLB i numer),
  • specjalne obszary ochrony siedlisk zatwierdzone do 10 stycznia 2011 r. przez Komisję Europejską (kody: PLH i numer) – tzw. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty,
  • dodatkowe specjalne obszary ochrony siedlisk konsultowane od czerwca 2010 r. przez Ministerstwo Środowiska, a nie włączone jeszcze na listy obszarów formalnie proponowanych przez Rząd RP (kody: PLH i numer rozdzielony dolną kreską),
  • dodatkowe obszary specjalnej ochrony ptaków konsultowane od grudnia 2010 r. przez Ministerstwo Środowiska, a nie zatwierdzone jeszcze rozporządzeniem Ministra Środowiska,
  • dodatkowe specjalne obszary ochrony siedlisk proponowane przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, a do końca 2010 r. nie zaaprobowane przez władze RP (kody: pltmp i numer).
  • dodatkowe obszary specjalnej ochrony ptaków proponowane przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, a do lutego 2011 r. nie zaaprobowane przez władze RP (kody: Pl i numer).

Podstawę przyrodniczych opisów obszarów Natura 2000 oraz weryfikacji opisów wcześniej zamieszczonych w Katalogu (gdy zachodziła taka potrzeba) stanowiły opracowane przez przyrodników SDF-y poszczególnych obszarów Natura 2000 (standardowe formularze danych o obszarach Natura 2000) oraz mapy przedstawiające zasięgi tych obszarów ogólnodostępne do końca I kwartału 2011 r., opisy obszarów „ptasich” zamieszczane w kolejnych inwentarzach polskich ostoi ptaków wydawanych przez OTOP w latach 2004 i 2010, a także informacje o stanie sieci Natura 2000 w Polsce zbierane przez Instytut w ramach monitorowania procesu tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce. Podstawą opisów turystycznych były różne materiały informacyjne i promocyjne przygotowywane dla miejsc i regionów o walorach turystycznych (przewodniki, prospekty, mapy) oraz serwisy internetowe parków narodowych i krajobrazowych, samorządów lokalnych i miejscowości turystycznych.