Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Diabelski Staw koło Radomicka

Kod obszaru:

PLH080056

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi dobrze zachowane jezioro eutroficzne z osoką aloesowatą i grzybieniami białymi, z otaczającym torfowiskiem przejściowym, znajdujące się w niewielkim zagłębieniu terenowym. Centralną część stanowi bardzo dobrze wykształcone jezioro z zespołem Stratiotetum aloidis, Nymphaeetum albae. Od strony zachodniej jezioro i torfowisko otaczają bory i lasy bagienne (Vaccinio-Betuletum). Na południe od jeziora znjadują się niewielkie płaty siedliska 3130, które reprezentuje zespół Ranunculo-Juncetum bulbosi oraz płat z przygiełkowiskiem (Sphagno-Rhynchosporetum albae Sphagnetosum auriculati).
Dominującym siedliskiem jest torfowisko przejściowe. Na niewielkich fragmentach we wschodniej części obszaru występują płaty torfowiska wysokiego. Wartość obszaru stanowią dobrze wykształcone i zachowane siedliska wodno-torfowiskowe. Stwierdzono tutaj też występowanie traszki grzebieniastej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Budachów – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bytnica. W Budachowie od kilku lat organizowany jest Festyn Ruskiego Pieroga, z którego dochód przeznaczany jest na remont zabytkowego kościoła.
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół barokowy z lat 1782 - 1784 z klasycystycznymi emporami dobudowanymi w pierwszej połowie XIX wieku.
  • Budynek folwarczny z połowy XIX wieku, murowany, parterowy, nakryty dachem czterospadowym z wieżyczką na narożu kalenicy.
  • Kuźnia z wysokim dachem, parterowa, murowana z cegły, wybudowana w połowie XIX wieku.
  • Park z końca XVIII stulecia z bogatym drzewostanem.

Gęstowie – wieś położona przy drodze krajowej nr 29, na trasie Krosno Odrzańskie - Cybinka. Na terenie gminy Cybinka przebiega ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół barokowy, murowany z cegły, założony na planie prostokąta, jednonawowy.
  • Wiatrak typu koźlak, drewniany, kryty gontem, zbudowany w XIX stuleciu.

Lubogoszcz – miejscowość położona w kierunku północno-wschodnim od Maszewa w niedalekiej odległości od Jeziora Granicznego i drogi krajowej nr 29.
Turystyka krajoznawcza:

  • Kościół zbudowany w końcu XIX wieku, po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1964 roku. Budowla jednonawowa, murowana z cegły, od zachodu z kwadratową wieżą.

Radomicko – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo. Przez Radomicko przebiega czerwony szlak turystyczny wyznaczony przez PTTK: Krosno Odrz. – Łochowice – Czetowice – Skórzyn – Radomicko – Rzeczyca – Drzeniów – Sądów - Rzepin (60 km),

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla obszaru jest odwodnienie poprzez rów znajdujący się w północnej części.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, XIII piętro, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: (095) 7115-338, Fax (095) 7115-524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Leśnictwo Budachów, Nadleśnictwo Krosno 66-630 Struga, woj. Lubuskie, pow. krośnieński, gm. Bytnica tel.: 0 68 391 57 81
  • Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Maszewo (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)