Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żerkowice Skała

Kod obszaru:

PLH020077

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

84,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje krawędź piaskowcowej kwesty z licznymi skałami i wychodniami piaskowców kredowych - jest to jedno z najdalej na północ wysuniętych odsłonięć skalnych o charakterze ostańcowym związanych z Masywem Czeskim. Skały znajdują się wśród dobrze zachowanych lasów liściastych (grądy), w dolinie Bobru występują łęgi wiązowo-jesionowe. Lasy mieszane stanowią 84% terenu. W otoczeniu obszaru występują pola 16% powierzchni.

Obszar jest prawdopodobnym siedliskiem gatunku włosocienia delikatnego chętnie zasiedlającego głębokie szczeliny skalne w otoczeniu lasu liściastego.

Jedna z niewielu dobrze zachowanych wysp leśnych na terenie Pogórza Izerskiego, z wieloma skałami i ostańcami skalnymi. Obszar szczególnie istotny, gdyż znajduje się w zasięgu referencyjnym gatunku włosocień delikatny, dla którego występują tutaj doskonałe siedliska (głębokie szczeliny skalne w otoczeniu lasu liściastego), identyczne jak w przypadku znanych stanowisk koło Lwówka Śląskiego i Złotoryi. Mimo poszukiwań gatunku do tej pory nie odnaleziono, jednak jego występowanie jest tutaj bardzo prawdopodobne i będzie on przedmiotem dalszych poszukiwań.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na terenie Pogórza Izerskiego i jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Bolesławiec - Lwówek Śląski do miejscowości Żerkowice Skala, 5 km przed Lwówkiem Śląskim. Można też dojechać koleją (stacja kolejowa: Lwówek Śląski lub autobusem: połączenia PKS na trasie Lwówek Śląski - Bolesławiec.

Turystyka rowerowa: polecane jest zwiedzania rowerem Ziemi Lwóweckiej. Położenie geograficzne gminy sprzyja uprawianiu tej formy turystyki aktywnej. Walory przyrodnicze i krajobrazowe występujące na obszarze gminy doceniane są przez liczne rzesze turystów, zwłaszcza na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. W gminie i mieście Lwówek Śląski przygotowano dla potrzeb turystów, mieszkańców oraz miłośników jazdy na rowerze trzy trasy rowerowe oraz ścieżkę rowerową o łącznej długości około 89 kilometrów.

Turystyka krajoznawcza:

Lwówek Śląski:

 • ratusz z początku XVI wieku
 • mury obronne, wraz z wieżami: Lubańską i Bolesławiecką,
 • kościół parafialny z przełomu XV i XVI wieku,
 • kościół i klasztor Franciszkanów z XIII w.
 • renesansowy zamek w dawnych Płakowicach
 • klasycystyczny pałac Hohenzollernów z poł. XIX w. (siedziba władz miejskich i powiatowych)
 • zabytkowe kamieniczki w rynku np. Kamienica Ław Chlebowych

Poza tym warto zobaczyć

 • wieś Żerkowice warto zobaczyć: XVI-wieczny kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej; poza tym: średniowieczny układ przestrzenny,
 • zamek Wleński Gródek we Wleniu,
 • zapora na Bobrze w Pilchowicach,
 • rynek w Gryfowie Śląskim,
 • zabytki Bolesławca wraz z najdłuższym wiaduktem kolejowym w Polsce
 • wieś Skała: dawny park przypałacowy,
 • w Płakowicach zamek z XVI wieku.

Imprezy:

 • Lwóweckie Lato Agatowe (lipiec, Lwówek Śląski),
 • Międzynarodowy Turniej Drwali i Święto Miasta (ostatni weekend czerwca, Wleń),
 • Przegląd Orkiestr Dętych (maj, Gryfów Śląski).

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • zmiany stosunków wodnych oraz prace hydrotechniczne prowadzące do modyfikacji koryt cieków oraz ich przepływów;
 • rozwój zabudowy;
 • gospodarka leśna prowadzona bez uwzględniania wymogów ochrony różnorodności biologicznej;
 • intensyfikacja gospodarki pasterskiej, zaprzestanie koszenia łąk lub przekształcanie ich na grunty orne;
 • ekspansja pobliskiego kamieniołomu piaskowca;
 • wycinka lasów w otoczeniu skał, szczególnie na gruntach prywatnych.
 • niekontrolowana penetracja skał,
 • palenie ognisk.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Lwówek Śląski (lwówecki, woj. dolnośląskie)