Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Poradów

Kod obszaru:

PLH120072

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Poradów" położony jest między miejscowościami Poradów i Parkoszowice gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Składa się z 2 enklaw, rozdzielonych polem uprawnym. Zbiorowiska murawowe porastają strome kredowe zbocza i wąwozy na lewym brzegu potoku Zarogówka. Na zboczach o ekspozycji zachodniej zalegają płytkie rędziny.
Pierwsza z enklaw ma długość ok. 660 m, a szerokość od ok. 220 m do 470 m, druga - długość ok. 180 m szerokość 100 m. Najcenniejszym zbiorowiskiem są tu priorytetowe murawy kserotermiczne reprezentowane przez zespół omana wąskolistnego. Dobrze zachowany jest też niewielki płat zarośli jałowca pospolitego na murawie nawapiennej. Liczne są także chronione gatunki roślin, z których na szczególną uwagę zasługuje ożota zwyczajna.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Miechów:
Gmina i Miasto Miechów położone są w obrębie Wyżyny Miechowskiej nachylonej łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Wyżynę tę przecina wiele do linii lasów tworzących rezerwaty takie jak: „ Lipny Dół” w okolicach Książa Wielkiego „ Babia Góra” w Tunelu czy „ Złota Góra” w Jaksicach. Tworzą one urokliwe trasy widokowe ukazujące piękno przyrody. Większość z traktów drogowych wykonana jest z nawierzchni asfaltowej co przy stosunkowo małym natężeniu ruchu samochodowego wykorzystywane jest jako miejsca wycieczek rowerowych.
Dożynki powiatu Miechowskiego, Święto Plonów w Miechowie odbywają się impreza rowerowa przeprowadzona przez Miechowski Dom Kultury.
Miechów otrzymał prawa miejskie już w 1290 roku. Tuz przy Rynku znajduje się zabytek klasy „ 0” – Bazylika mniejsza. Klasztor miechowski był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu Grobu Bożego.
W Krakowie odbywa się Wielki Finał Małopolskiego Festiwalu Smaku – największej w Polsce regionalnej imprezy kulinarnej. Na festiwal, który będzie trwał dwa dni zaplanowano plebiscyt dla publiczności i konkurs, podczas którego eksperci wyłonią najlepszych małopolskich producentów żywności.
Miechów: PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Murawy są systematycznie zalesiane przez właścicieli gruntów. Dodatkowym zagrożeniem dla tego terenu jest jego zaśmiecanie szczególnie w części północnej w pobliżu niewielkiego czynnego wyrobiska kamienia wapiennego. Od strony wschodniej gdzie znajdują się intensywnie użytkowane pola brak strefy buforowej, co powoduje eutrofizację muraw kserotermicznych przez nawozy spłukiwane z pól.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski" e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14, tel./fax: (012) 421-16-04, Tel. (012) 421-15-36, Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski, Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl, tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl, fax. 0124223723, http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Miechów (miechowski, woj. małopolskie)