Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Międzychodzko-Sierakowska

Kod obszaru:

PLH300032

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

7591,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja Międzychodzko-Sierakowska znajduje się na północnych obrzeżach Wielkopolski, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego. Przebiega tędy peryglacjalny odcinek rzeki Warty w otoczeniu kilkudziesięciu, różnej wielkości jezior i źródeł., a także licznych zbiorników antropogenicznych. Dominującą powierzchnię Pojezierza pokrywają utwory polodowcowe- piaski i gliny zwałowych moren dennych, sandry i piaski przemodelowane eolicznie oraz współczesne utwory akumulacji rzecznej w dolinie Warty. W wielu miejscach dochodzi do akumulacji torfów niskich i przejściowych. Można tu znaleźć wychodnie iłów poznańskich a nawet węgli brunatnych. Ostoja Międzychodzko-Sierakowska posiada fragmenty terenu o "górskim" krajobrazie. W dolinach rzek i na brzegach jezior występują higrofilne zbiorowiska zaroślowe i ziołoroślowe w kompleksie z ekstensywnie użytkowanymi zbiorowiskami łąkowymi i łęgami olszowymi. Dominującą grupę zespołów lasów liściastych stanowią grądy i buczyny. Ostoja charakteryzuje się dużą różnorodnością siedliskową, bogatą florą roślin naczyniowych, występowaniem roślin kalcyfilnych. Obszar częściowo wchodzi w skład żerowiska nietoperzy z pobliskiej kolonii lęgowej "Sieraków". Ostoja Międzychodzko-Sierakowska jest bardzo zróżnicowana pod względem stopnia zagospodarowania rolniczego. Można tu spotkać zarówno nieużytki, jak i uprawy rolne drobnopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe czy użytki zielone.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Powierzchnia obszaru jest bardzo duża. Już samo przedostanie się z jego wschodnich krańców na zachodnie, oznacza pokonanie trasy o długości prawie 30km, zaś najkrótsza droga z północnego końca do południowej granicy ma około 10 km długości. Nietrudno o znalezienia miejsca noclegowego zarówno na obrzeżach obszaru, jak i w jego wnętrzu. Od nas zależy jaki wariant wybierzemy. Centralnie położoną miejscowością, w której znajdziemy nocleg, są Kurnatowice z gospodarstwem agroturystycznym „Zacisze”. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem wydaje się być zakwaterowanie w jednej z dwóch większym miejscowości, położonych w pobliżu wschodniego lub zachodniego krańca Ostoi- Sierakowie lub Międzychodziu. Z obu tych miast łatwo bowiem dostać się do innych miast Polski.
Atrakcyjne turystycznie tereny Ostoi Międzychodzko- Sierakowskiej, liczne i czyste jeziora, ciekawe miejsca, sprzyjają uprawianiu wycieczek pieszych, rowerowych, kajakowych a nawet samochodowych. Osią szlaków turystyki rowerowej jest istniejący od kilku lat szlak czarny, który wiedzie z Poznania do Międzychodu. Wokół niego wytyczone zostały szlaki gminne. W przyszłości ma tu powstać jeden, duży system szlaków rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.. Więcej o istniejących szlakach można dowiedzieć się na stronie: www.powiat-miedzychodzki.pl Na stronie tej znajdziemy również informacje o innych atrakcjach turystycznych i o ofercie noclegowej.
Wypoczynek w powiecie międzychodzkim to spokój na łonie natury, ale i ciekawe miejsca do zobaczenia: wieża gotyckiego kościoła zwieńczona, jedynym w Wielkopolsce, ceglanym hełmem w Kamiennej czy Ratusz w Międzychodzie.
Do wartych uwagi atrakcji turystycznych należą:

  • rezerwat przyrody “Kolno Międzychodzkie“ (pow.14 ha) - prastare dęby nad Jeziorem Koleńskim
  • rezerwat przyrody ”Dolina Kamionki”
  • dąb na Placu Kościuszki - pomnik przyrody
  • fragmenty Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
  • fragmenty Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
  • ścieżka edukacyjna "Bobrowy zakątek"
  • Królewska Góra (116 m.n.p.m. ), w pobliżu wsi Dormowo
  • Puszcza Notecka, z najwyższym wzniesieniem Wielką Sową 93 m.n.p.m. i najstarszym drzewem-dębem o obwodzie ok. 8 m.

Na terenie powiatu odbywają się liczne imprezy cykliczne: festyn gminny w Sierakowie- "Dni Ziemi Sierakowskiej","Rajd Agroturysty", "Dni Międzychodu" wraz z Festiwalem Agroturystycznym w Międzychodzie, zawody jeździeckie w Stadzie Ogierów w Sierakowie, wspólny festyn gmin Międzychód i Skwierzyna w Puszczy Noteckiej- "Święto Podgrzybka”, koncerty w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie- "Sierakowska Wiosna Klasyków", "Bieg Pojezierza" na trasie : Międzychód – Sieraków, "Maraton Pływacki" na jeziorze Prusimskim i wiele innych.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń należy ewentualne zaniechanie koszenia bądź wypasu, połączone z silnym nawożeniem i podsiewaniem łąk . Dalsze to: rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, przecinająca proponowany obszar ruchliwa trasa Poznań-Gorzów oraz nieodpowiednie prace melioracyjne i hydrotechniczne, głównie zwiększanie powierzchni stawów rybnych. Istotnym problemem jest obniżający się poziom wody. Do niedawna na jeziorach Czarne, Ostrowo, Obierznie występowała aldrowanda pęcherzykowata. Po roku 2005 już jej nie odszukano. Mogła zniknąć właśnie w związku z obniżaniem się poziomu wody.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sierakowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu "H" (Międzychód) - rezerwat leśny
• Buki nad Jeziorem Lutomskim - rezerwat leśny
• Kolno Międzychodzkie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax: 061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Międzychód (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Sieraków (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Kwilcz (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Chrzypsko Wielkie (międzychodzki, woj. wielkopolskie)