Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowy Wiśnicz

Kod obszaru:

PLH120048

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

325,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar "Nowy Wiśnicz" położony jest na Pogórzu Wiśnickim w powiecie bocheńskim. Obszar obejmuje kolonię rozrodczą podkowca małego i nocka orzęsionego na zamku w Nowym Wiśniczu oraz obszar żerowania tych kolonii. Na terenie ostoi znajduje się również zimowisko nietoperzy. Jeden z obszarów kluczowych dla ochrony podkowca małego (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) w Polsce. Znajduje się tu kolonia rozrodcza tego gatunku licząca 60 osobników dorosłych. Ponadto stwierdzono tu kolonię rozrodczą nocka orzęsionego (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej) licząca ok. 6 osobników. Na tym terenie występuję również znacząca populacja zimująca podkowca małego licząca 37 osobników i pojedyncze osobniki nocka dużego oraz mopka (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej). Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, ostoja uzyskała 34,5 punktu, co daje podstawy do włączenia jej do sieci Natura 2000.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Nowy Wiśnicz:
W centrum usytuowany jest rynek z ratuszem i parkiem. Nad miastem góruje zamek oraz zabudowania klasztorne karmelitów (obecnie więzienie). Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Zbiory miejscowych artystów i rzeźbiarzy.
Zamek. Kaplica pałacowa. Zamek otaczają ogrody. Aleja prowadząca do zamku przechodzi przez most nad głęboką fosą. Do wnętrza wiodą dwubiegunowe schody. W surowym wnętrzu zachowały się marmurowe portale, kominki i balustrady.
Noclegi: Hotel Atlas w Starym Wiśniczu.
Nowy Wiśnicz: PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Wszystkie stanowiska letnich kolonii nietoperzy znajdują się na strychach budynków i ich zachowanie zależy wyłącznie od dobrej woli właścicieli i użytkowników tych obiektów. Zagrożenia dla istnienia stanowisk związane są zarówno z wykorzystywaniem samych budynków, jak i ich otoczenia. Do najważniejszych zagrożeń należą: prace remontowe wykonywane w nieodpowiednich terminach i z wykorzystaniem niebezpiecznych dla ssaków środków konserwacji drewna, uszczelnianie budynków i zamykanie otworów wlotowych niezbędnych dla nietoperzy, wycinanie drzew i krzewów w otoczeniu schronień nietoperzy, na trasach przelotu oraz żerowiskach, iluminacja budynków będących schronieniami nietoperzy poprzez instalację reflektorów. Potencjalnym zagrożeniem jest też słabe rozpoznane tego terenu pod kątem miejsc zimowania nietoperzy. Może się więc okazać, że przypadkowe zniszczenie zimowisk spowoduje utratę wartości obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowy Wiśnicz (bocheński, woj. małopolskie)