Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łęgi nad Nysą Łużycką

Kod obszaru:

PLH080038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

449,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje odcinek doliny Nysy z bardzo dobrze zachowanymi, ale niewielkimi pozostałościami lasów łęgowych. Lasy iglaste zajmują 16% powierzchni, lasy liściaste – 43%, lasy mieszane – 11%, siedliska łąkowe i zaroślowe – 30%.
W latach 1997-1998 w Żytowaniu obserwowano występowanie nocka dużego - dolina Nysy Łużyckiej może stanowić część żerowiska tego gatunku.
Jest to także jedno z dwóch na Dolnym Śląsku, prawdopodobnych stanowisk elismy wodnej w zbiorniku wodnym w dolinie Nysy Łużyckiej (w 2004 r. - A. Gawroński i w 2007 roku - W. Bena ). W 1997 stwierdzono występowanie cennej ważki - trzepla zielona
Występują tu również dwa gatunki ryb z Załącznika I i dwa gatunki z Załącznika II.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą biegnąca wzdłuż doliny Nysy Przewóz – Łęknica.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności związane z atrakcjami dużej rzeki nizinnej.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Łużycka jest rzeka graniczna. W miejscowości Przewóz jest przejście graniczne.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla doliny rzeki należą:

  • zanieczyszczenia wód, odwadnianie, regulowanie koryt rzecznych, modyfikowanie prądów rzecznych, wyschnięcie

Do głównych zagrożeń dla zbiornika ze stanowiskiem elismy należą:

  • eutrofizacja wód,
  • użytkowanie rekreacyjne akwenu,
  • niszczenie przez wędkarzy,
  • brak zalewów łęgów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Nad Młyńską Strugą - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• kiełb białopłetwy - ryba
• koza - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Klub Przyrodników Ziemi Lubuskiej
  • Klubu Przyrodników. Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Łęknica (żarski, woj. lubuskie)
• Trzebiel (żarski, woj. lubuskie)
• Przewóz (żarski, woj. lubuskie)