Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Dobrosułowskie

Kod obszaru:

PLH080037

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11192,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar reprezentatywny fragment południowej części Puszczy Lubuskiej, zwanej inaczej Rzepińską. Obszar ten leży w południowej części Puszczy, stanowiąc niejako "matecznik" i ostoję populacji wilka. Od północy graniczy z "Doliną Pliszki" i poprzez nią łączy się ze "Starą Dąbrową w Korytach".Puszczę odwadniają dwie główne rzeki: Pliszka i Ilanka. Występują tu dość licznie jeziora. Puszcza leży na piaszczystych terenach sandrowych stąd drzewostan to monokultura sosny zwyczajnej. Nielicznie spotyka się drzewostany o charakterze naturalnym, np. buczyny, dąbrowy, grądy czy łęgi. Lasy iglaste zajmują 85%, lasy liściaste – 1%, a lasy mieszane 4%. Łąki zajmują 4%, a siedliska rolnicze – 2%. Udział leśnych siedlisk z Załącznika I wynosi tylko 1,1%, jednak większość zachowana jest w stanie dobrym i bardzo dobrym.

Obszar stanowi ostoję populacji wilka. Jest częścią bardzo ważnego korytarza ekologicznego, służącego migracjom dużych ssaków. Chroni też inne gatunki zwierząt ujęte w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej np. ksylobiontyczne chrząszcze - kozioroga dębosza, jelonka rogacza i pachnicę dębową oraz tereny żerowiskowe nocka dużego. W Jeziorze Dobrosułowskim występujące powszechnie, choć niezbyt licznie ryby: koza i piskorz.

Od północy graniczy z "Doliną Pliszki" i poprzez nią łączy się ze "Starą Dąbrową w Korytach".

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Granice obszaru wyznacza linia biegnąca przez następujące miejscowości: Dobrosułów - Budachów - Trzebiechów - Rzeczyca - Gądków Wielki - Pliszka - Kosobudz - Smolary Bytnickie. Obszar jest dość słabo zaludniony. Mimo to obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i koleją. Otaczają go ruchliwe drogi: ze wschodu na zachód droga międzynarodowa E30, a z północy na południe droga wojewódzka nr 138 Gubin – Torzym i dwie linie kolejowe Świebodzin – Rzepin do stacji Drzewce Kolonia oraz Rzepin – Zielona Góra do stacji Drzewica. Dojazd PKS: autobus z Krosna Odrzańskiego do Dobrosołowa(ok. 30 min)

Baza noclegowa i gastronomiczna: Agroturystyka, motel i hotel w Trzebiechowie, Dobrosułowie oraz Gądków Wielki. Restauracja, pub głównie w Gądkowie Wielkim oraz Trzebiechowie.

Atrakcje:

Dobrosułów:

 • Kościół z XIX wieku

Rzeczyca:

 • Park Dworski
 • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Trzebiechów:

 • neoklasycystyczny pałac w stylu rezydencji francuskich;
 • neoklasycystyczna świątynia według projektu wielkiego niemieckiego architekta Karla Fridricha Schinkla;
 • kompleks sanatoryjny według projektu znanego Maxa Schündlera

Turystyka aktywna:

 • spływ kajakowy rzeką Pliszka(długość szlaku ok. 80 km);
 • niebieski szlak pieszy Pliszka PKP – Torzym (strumień Moskawa, czy Jezioro Karasienko (Ciemne);
 • zielony szlak pieszy Pliszka PKP - Gądków Wielki( na końcu trasy plebania i kościół z XIX wieku);
 • Międzygminny Szlak Rowerowy "Równina Nowogardzka"

Imprezy o zasięgu regionalnym:

 • Festyn Ruskich Pierogów (3 sobota czerwca) - atrakcją imprezy są pierogi ruskie przygotowane przez lokalne gospodynie, które rozchodzą się każdego roku w dziesiątkach tysięcy sztuk.
 • Święto Pieczonego Ziemniaka (3 sobota września) - podczas imprezy na stoiskach gastronomicznych serwowane są potrawy ziemniaczane, wśród których znajduje się słynna Kartoflanka-Dobrosułowianka.

Zagrożenia:

Wilk:

 • kłusownictwo;
 • niepokojenie w miejscach rozrodu (prace leśne, zbiór owoców runa leśnego, prace remontowe linii kolejowych);
 • śmiertelność na drogach krajowych i lokalnych, oraz liniach kolejowych E20, E59;
 • zagrożenie wzrostem izolacji obszaru z uwagi na rosnące natężenie ruchu na drogach krajowych (dk nr 2, 3 i 29) oraz budowę autostrady A2 i drogi ekspresowej S-3, które przetną korytarze migracyjne dochodzące do Puszczy Lubuskiej.

Nocek duży:

 • opryski owadobójcze (zwłaszcza przeciwko chrabąszczowi majowemu).
 • kolizje drogowe - nocki duże należą do stosunkowo rzadkich ofiar ruchu samochodowego; z badań prowadzonych w Polsce wynika, że najczęstszymi ofiarami kolizji z pojazdami są osobniki młode.
 • iluminacja kościołów lub miejsc rozrodu; wstępne dane z terenu Polski wskazują na negatywny wpływ takiego oświetlenia na populacje nietoperzy zamieszkujących tak oświetlony budynek;
 • zagrożeniem są również celowe próby pozbycia się nietoperzy ze strychu przez zamykanie otworów wylotowych i uszczelnianie ścian lub stropu;
 • stosowania głównie do konserwacji drewna farb i lakierów szkodliwych dla nietoperzy;
 • wykonywanie remontów w okresie funkcjonowania kolonii rozrodczej.

Pachnica dębowa:

 • zagrożeniem dla gatunku jest usuwanie starych dziuplastych drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne: usuwanie konarów, czyszczenie dziupli.

Jelonek rogacz:

 • podstawowym zagrożeniem jest "porządkowanie" środowisk (usuwanie zamierających i martwych drzew, leżących konarów, pniaków, równomierne zalesianie zrębów i polan śródleśnych).

Kozioróg dębosz:

 • zacienianie pni drzew przez młode drzewa i krzewy oraz gałęzie sąsiadujących drzew.

Koza i piskorz:

 • susza hydrologiczna prowadząca do stałego zmniejszania się lustra wody J. Dobrosułowskiego;
 • antropogeniczne przekształcenia cieków.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• wilk * - ssak
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra, tel. /fax: (68) 323 22 22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Maszewo (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Bytnica (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)