Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Mnich

Kod obszaru:

PLH300029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

46 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje Jezioro Mnich oraz jeziorko Mnich Mały, połączone niewielkim ciekiem, wraz z unikatowym, bardzo dobrze zachowanym, zarastającym je torfowiskiem, na którym występują reliktowe wapniolubne gatunki mchów. Poza tym można tu spotkać rzadkie gatunki sitów i turzyc czy kilka gatunków storczyków. Mimo niewielkiej powierzchni, obszar Jezioro Mnich wyróżnia się dużą różnorodnością siedlisk. Z rozległym obszarem torfowisk niskich i przejściowych graniczą łąki i drzewostan. W rezerwacie "Cegliniec" rosną nawet 164-letnie sosny.
Jezioro Mnich ma powierzchnię 22,5 ha i jest zbiornikiem eutroficznym. Jeziorko Mnich Mały jest dużo mniejsze i silnie wypłycone. Zajmuje powierzchnię 0,6 ha, a jego głębokość maksymalna nie przekracza 0,6 m. W jeziorku tym występują łąki ramienicowe. Na torfowisku znajduje się gniazdo żurawia Grus grus.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest o około 3 km na północny- zachód od Sierakowa, który stanowi doskonałą bazę noclegową i gastronomiczną. Z Sierakowa można dojechać do obszaru drogą nr 198.
Ostoja umiejscowiona jest w jednym z ciekawszych krajoznawczo regionów w Polsce. Ma bogaty potencjał turystyczny. Poza pięknem przyrody, pełno tu ciekawych miejsc i interesujących zabytków.
W mieście Sieraków warto zobaczyć:

 • Kościół pobernardyński, nazywany perłą Sierakowa- znajdują się w nim usytuowany w centrum ołtarza obraz "Zdjęcie z krzyża" wykonany przez Artusa Wolfforta , niezwykłej urody ławy dla duchowieństwa, ustawione wzdłuż prezbiterium, ukończone w 1641 roku przez brata Hilariusza z Poznania oraz nagrobek Piotra Opalińskiego z białego alabastru i czarnego marmuru.
 • Muzeum - Zamek Opalińskich, z przeniesionymi z kaplicy parafialnej szczątkami rodziny umieszczonymi w zdobionych sarkofagach. Znajdują się tu również znaleziska z prac wykopaliskowych prowadzonych przed odbudową Zamku oraz przedmioty związane z historią Sierakowa. Na Zamku odbywają się liczne wystawy oraz koncerty muzyki klasycznej.
 • Stado Ogierów- działa tu od 150 lat. Prowadzi ono hodowlę koni rasy wielkopolskiej oraz koników polskich. Interesującymi miejscami są – powozownia, czyli kolekcja powozów z przełomu XIX i XX wieku oraz szorownie- kolekcja uprzęży. Na terenie Stada rośnie 700-letni dąb, a przed dawnym pałacem rzadkie cyprysy nutkajskie. Można przejechać się bryczką lub wierzchem. Jesienią organizowane są tu coroczne biegi św. Huberta.

Warto zobaczyć w gminie:

 • buki nad Jeziorem Lutomskim- rezerwat przyrody, którego środkiem przebiega często uczęszczany szlak turystyczny. Położony jest na zachodnim brzegu Jeziora Lutomskiego, w odwrotnym kierunku od Sierakowa, niż Jezioro Mnich, jednak w nieznacznej odległości. Jest na tyle urokliwe, iż warto je odwiedzić. Żyją tu rzadkie okazy zwierząt, głównie ptaków.
 • dąb w Marianowie- rośnie na skraju Puszczy Noteckiej, blisko Warty. Jest to największe drzewo puszczy - pomnik przyrody - o obwodzie ok. 780 cm.
 • „Diabelski kamień”- wielki głaz narzutowy o obwodzie ok. 11 m . Znajduje się w pobliżu szlaku turystycznego łączącego Sieraków z Lutomiem.
 • dwór w Chalinie- XIX wieczny dworek użytkowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jako Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Wewnątrz znajduje się ciekawa ekspozycja Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
 • „Góra Głazów”- punkt widokowy na Puszczę Notecką i dolinę Warty. Jest zlokalizowany przy szosie do Kwilcza, na szczycie znajdującego się 104 m n.p.m. wzgórza morenowego.
 • „Jary koło Chalina”- ścieżka dydaktyczna w okolicach Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to trasa spacerowo - edukacyjna wśród najdzikszych i najbardziej urokliwych zakątków Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
 • Puszcza Notecka- jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, zajmujący powierzchnię 135 tysięcy ha.
 • rezerwat Cegliniec- W całości położony w obszarze Jezioro Mnich. Został utworzony w celu ochrony fragmentu boru sosnowego, ocalałego z klęski strzygoni choinówki, która w latach 1922-1924 zniszczyła drzewostan puszczy.

Turystyka piesza i rowerowa:
Gruntowne poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych umożliwia powstała sieć szlaków pieszych i rowerowych. Są one tak poprowadzone, że z każdego miejsca można wrócić do Sierakowa. Tablica schematu szlaków umieszczona jest w centrum rynku- w pobliżu pomnika. W gminie Sieraków, osią szlaków turystyki rowerowej jest, istniejący od kilku lat, szlak czarny. Wiedzie on z Poznania do Międzychodu. Wokół niego wytyczono szlaki gminne, dzięki czemu powstał cały system szlaków.
Rowerowe szlaki turystyczne:

 • Szlak Europejski o długości 16,2 km - kolor czarny. Trasa: Ryżyn – Sieraków – Chalin. (Po drodze XIX-wieczny dwór a w nim siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z wyjściem na ścieżkę dydaktyczną "Jary koło Chalina”)
 • Szlak Do Stada o długości 0,6 km - kolor zielony. Trasa: Sieraków Rynek – Stado Ogierów.
 • Szlak Krajobrazowy o długości 21,7 km- kolor żółty. Trasa: Góra – Lutomek – Tuchola.
 • Szlak Dzikich Zakątków o długości 18,0 km - kolor niebieski. Trasa: „Chata Zbójców” Bucharzewo Bukowce – Sieraków - Szlak Europejski .
 • Szlak Przez Prom o długości 7,1 km - kolor czarny. Trasa: Chorzępowo - Zatom Stary – Ławica.
 • Szlak Akademicki o długości 41,5 km - kolor czerwony. Trasa: Jaroszewo – Sieraków – Bucharzewo Bukowce "Chata Zbójców".

Piesze szlaki turystyczne o łącznej długości 147,6 km :

 • Szlak: Kłodzisko – Pakawie – Sieraków (szlak żółty) o długości 17,1 km;
 • Szlak Sieraków – Jez. Lutomskie – Lutom – Sieraków (szlak czerwony, czarny i żółty) o długości 17,7 km;
 • Szlak Bucharzewo – Pustelnia – Chojno (szlak czerwony) o długości 9,8 km;
 • Szlak Sieraków – Jez. Niedziółka – Bucharzewo (szlak niebieski) o długości 7,2 km;
 • Szlak Bucharzewo – Lichwin – Sieraków (szlak czerwony i zielony) o długości 11,7 km;
 • Szlak Sieraków – Borowy Młyn – Francuskie Góry – Sieraków (szlak żółty i zielony) o długości 21,9 km;
 • Szlak Sieraków – Kukułka – Zatom (szlak żółty, czarny i czerwony) o długości 18,4 km;
 • Szlak Kukułka – Błoto – Radgoszcz – Międzychód (szlak czarny) o długości 19,3 km ;
 • Szlak Sieraków – Ławica – Międzychód (szlak niebieski) o długości 20,4 km;
 • Szlak Zatom Stary st. kol. – Ławica – Prusim (szlak żółty) o długości 13 km;
 • Szlak Kwilcz – Kurnatowice – Góra Głazów – Sieraków (szlak czarny i czerwony) o długości 17,9 km;
 • Szlak Prusim– Chalin – Grobia – Sieraków (szlak znakowany częściowo, żółty i czarny) o długości 16,2 km.

Zagrożenia:

Największe zagrożenie stanowią: wykorzystywanie rybackie i wędkarskie Jeziora Mnich oraz niebezpieczeństwo obniżenia poziomu wód i zakłócenia stosunków hydrologicznych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sierakowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Puszcza Notecka - rezerwat leśny
• Mszar nad Jeziorem Mnich - rezerwat leśny
• Cegliniec - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bielik - ptak
• żuraw - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• aldrowanda pęcherzykowata
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Sieraków (międzychodzki, woj. wielkopolskie)