Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Górny Dunajec

Kod obszaru:

PLH120086

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

150,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoję Górny Dunajec z dopływami tworzą:
rzeka Dunajec na odcinku od ujścia Białego Dunajca do mostu na trasie Harklowa-Knurów,
rzeka Czarny Dunajec (od płn.granicy ostoi „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie” do ujścia do Dunajca) wraz z potokiem Lepietnica (od mostu na trasie Morawczyna - Nowy Targ w miejscowości Trute do ujścia).
Są to prawie naturalne, małe rzeki fliszowe, o kamienistym dnie i słabo porośniętych brzegach.
W dolinie Czarnego Dunajca i nad samym Dunajcem występują cenne siedliska kamieńcowe.
Lasy liściaste zajmują 12%powierzchni terenu, łąki około – 21%, tereny uprawiane 57%, a zurbanizowane – 10%.
Oba potoki stanowią ważną ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym – występują tu licznie 2 gatunki ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (brzanka i głowacz białopłetwy).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w dolinie Dunajca, powyżej kaskady zbiorników Czorsztyn - Sromowce Niżne.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń obszaru należą:

 • eksploatacja żwiru rzecznego
 • nadmierna zabudowa terenów zalewowych
 • realizacja programów ochrony przeciwpowodziowej polegająca na szybkim odprowadzeniu wód powodziowych
 • zabudowa hydrotechniczna koryta rzeki
 • rolnicze i przemysłowe zagospodarowanie terasy zalewowej
 • zabudowa terenów zalewowych połączona z ubezpieczaniem i nadsypywaniem brzegów prowadząca do stopniowego zmniejszania szerokości koryta rzecznego,
 • zanieczyszczenia obszarowe i punktowe
 • zaśmiecanie koryta rzecznego obcym materiałem skalnym (gruzem) użytym do ubezpieczania brzegów
 • energetyczne wykorzystanie wód
 • wycinka lasów łęgowych
 • inwazja obcych gatunków roślin.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• głowacz białopłetwy - ryba
• brzanka - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/
 • IOP PAN, Zakład Biologii Wód w Krakowie; 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33, tel. 0-12 370 35 00
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

Jednostki administracyjne:

• Nowy Targ (nowotarski, woj. małopolskie)
• Nowy Targ m. (nowotarski, woj. małopolskie)