Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Borów Zasieckich

Kod obszaru:

PLH080060

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4375,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Uroczyska Borów Zasieckich prawie w całości mieszczą się w granicach mezoregionu Kotlina Zasiecka, tylko południowe fragmenty wkraczają na obszar Wzniesień Żarskich. Obszar leży w całości na terenie leśnego Kompleksu promocyjnego „Bory Lubuskie”.

Uroczyska Borów Zasieckich to fragment Obszaru "Uroczyska Borów Dolnośląskich". Zidentyfikowano tu aż 21 siedlisk dyrektywowych, w tym czterech priorytetowych. Mimo dominacji borowego krajobrazu, ostoja jest mozaiką siedlisk, co związane jest przede wszystkim z bogatą siecią hydrograficzną oraz rozproszonymi na całym obszarze ekosystemami wodno – błotnymi i torfowiskowymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w powiecie żarskim blisko gminnej miejscowości Lubsko. Do wymienionej miejscowości można dojechać PKS-em z Żar, albo samochodem – kierując się na południowy – zachód os Poznania i Zielonej Góry. Okoliczne tereny sprzyjają turystyce aktywnej – pieszej, rowerowe czy konnej. Lokale gastronomiczne i nocleg można znaleźć w znajdujących się na granicy ostoi miejscowościach, np. w Brodach albo w Lubsku.

Gmina LUBSKO

Turystyka krajoznawcza:

 • kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 • ratusz
 • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • kościół w Chociczu
 • kościół w Dłużku
 • pałac w Dłużku
 • krzyż pokutny w Raszynie Postawiony w miejscu zbrodni przez zabójcę, w XVI wieku, w lesie- niedaleko duktu.

Turystyka aktywna:

Szlaki turystyczne pieszo-rowerowe:

 • ZIELONY (pieszo-rowerowy)- Żary (PTTK) - Grabik - Górka (las) - Sieciejów (las) - Lipsk Żarski - Świbna - Jabłoniec - Lisia Górka - Lubsko (PKS) - Jezioro Głębokie (dojściowy do ośrodka wypoczynkowego w Grabówku) - ośrodek nad jeziorem Proszkowskim - Brody (dojście do zespołu pałacowo-Parkowego), jezioro Brodzkie (dojściowy - Leśna Ścieżka Dydaktyczna w Jeziorach Wysokich) - Suchodół - Węgliny (dojściowy do rezerwatu Uroczysko Węglinieckie) - Luboszyce - Jazów - Koperno - Pleśno - Żenichów - Gubin (PTTK) - 73,5 km;
 • ŻÓŁTY (ścieżka dydaktyczna)- Lubsko (PKS) - Białków (PKS) - Wicina (dojściowy do grodziska kultury łużyckiej) - Roztoki - Biedrzychowice (dojściowy do grodu słowiańskiego) - Bieniów - Gorzupia (PKS) - 31 km;
 • CZERWONY - Lubsko (PKS) - Osiek (PKS) - Garbków (PKS) - Góra Czartowiec - Grochów (PKS) - Bronków (ośrodek wypoczynkowy) - Brzezinka - Dychów (PKS) - 38 km;

Gmina BRODY

Turystyka krajoznawcza:

Ziemia Brodzka ma bogatą historię, ciekawe krajobrazy, liczne zabytki architektury, wokół pełno jest pięknych jezior, lasów i innych ciekawych przyrodniczo miejsc. W pobliżu Brodów w Jeziorach Wysokich znajduje się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej posiadający sale konferencyjne , leśną ścieżkę edukacyjną, ogród dendrologiczny, wieżę z tarasem widokowym, oraz wiatę do grilowania.

Z Jezior Wysokich w stronę przejścia granicznego Zasieki - Forst biegnie ścieżka rowerowa. Tutaj znajdują się liczne pomniki przyrody, sosna Ośmiornica w Proszowie; rezerwat przyrody „Uroczysko węglińskie”.

Wiele unikalnych drzew i krzewów znajduje się na terenie parku otaczającego Pałac Brühla w Brodach: grusza wierzbolistna, platany, magnolie, tulipanowce. 

Warto zobaczyć:

W Brodach

 • kompleks pałacowy wybudowany w latach 1741 - 1753; zaprojektowany przez Ch. Knöffela składający się z pałacu, dwóch oficyn, bramy pałacowej oraz oranżerii;
 • bramę Zasiecka usytuowana u wylotu ulicy Wolności zbudowana w 1748 roku przez Ch. Knöffela z okazji przyjazdu Augusta III;
 • kościół parafialny p. w. Wszystkich Świętych (barokowy), wzniesiony w XVII w.;
 • kościół w Kole wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku; granitowy krzyż pokutny w Kole; z dwóch stron krzyża umieszczony został relief miecza- narzędzia zbrodni;

W Zasiekach - niegdyś dzielnicy miasta Forst Berger, można zobaczyć fragmenty zburzonych mostów i ciągi dawnych ulic.

W Bieczu - zabytkowy kościół barokowy zbudowany na planie krzyża greckiego (zgodnie z projektem G. Bähra- drezdeńskiego architekta ).

W Jeziorach Dolnych ruiny kościoła poewngelickiego.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest nieuregulowana gospodarka ściekowa. Zrzuty ścieków komunalnych powodują eutrofizację wód i torfowisk. Problemem może okazać się też nieprawidłowo prowadzona gospodarka leśna. Negatywne skutki dla przyrody wywołują również prowadzone ostatnio nielegalne rajdy quadami po cennych przyrodniczo obszarach.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Zachodnie okolice Lubska - rezerwat leśny
• Łuk Mużakowa - rezerwat leśny
• Żurawno - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• poczwarówka zmienna - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra, tel. 68 327 03 23, e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, tel/fax.: (68) 323-22-22, turystyka@zielona-gora.pl

Jednostki administracyjne:

• Brody (żarski, woj. lubuskie)
• Tuplice (żarski, woj. lubuskie)
• Lubsko (żarski, woj. lubuskie)