Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Beskidu Wyspowego

Kod obszaru:

pltmp497

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3589,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje lasy (górskie buczyny i jedliny, a także jaworzyny i reliktowy bór świerkowy) znajdujące się na zboczach gór: Mogielicy (1170 m n.p.m.), Jasienia (1060 m n.p.m.), Łopienia (951 m n.p.m.), Ćwilina (1070 m n.p.m.) i Śnieżnicy (1006 m n.p.m.). W podłożu występują utwory fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej. Na stromych stokach spotyka się skały piaskowcowe, piargi i jaskinie. W nieckach, pod częstymi tutaj osuwiskami rozwinęły się niewielkie torfowiska.
W poszczególnych uroczyskach znajdują się cenne elementy przyrodnicze:
Mogielica i Jasień: na N stokach - stare i dobrze zachowane buczyny i jedliny - reliktowa enklawa regla górnego (jedyne stanowisko w Beskidzie Wyspowym), poza tym kilka małych osuwisk i torfowisk (nad Chyszówkami) oraz górny odcinek naturalnego potoku Czarnej Rzeki. W masywie Mogielicy, w dolinie potoku między miejscowościami Szczawa i Zalesie znajdują się stanowiska Carabus variolosus - na północnej granicy zasięgu.
Łopień: na NW stokach pod Złotopieniem i Łopieniem Środkowym występują gołoborza, a na Łopieniu Środkowym zwracają uwagę: jaskinia i torfowisko, górskie polany oraz górskie lasy jodłowo-świerkowe.
Ćwilin: na N stoku - stara świerczyna, górska polana oraz głazowisko, na NW stoku - jaskinia i torfowisko.
Śnieżnica: na N stokach - stary las bukowo-jodłowy, na szczycie – niewielki, stary las świerkowy, pod szczytem - skaliste wychodnie i jaskinia oraz na E stoku - skaliste zbocze i szczeliny skalne, na E i S stokach - polany górskie.
W obszarze zidentyfikowano 12 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 10 gatunków z załącznika II.
to ważna ostoja fauny typowej dla Karpat oraz 2 gatunków nietoperzy, stanowi także miejsce bytowania i korytarz migracyjny dużych drapieżników.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w centralnej części Beskidu Wyspowego i jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Rabka – Limanowa, np. do miejscowości Gruszowiec i dalej do wybranych fragmentów ostoi lub drogą Mszana Dolna – Łącko np. do miejscowości Szczawa. Można tu dojechać również koleją linii Rabka – Nowy Sącz do stacji Porąbka.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z wypoczynkiem w zalesionych górach.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe i zjazdowe, rajdy motorowe, polowanie, wspinaczka, speleologia.
Turystyka krajoznawcza: w pobliskim Niedźwiedziu w domu, który pisarz sam wybudował znajduje się Muzeum Władysława Orkana.

Turyści korzystają z bazy hotelowej w Mszanie Dolnej oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • planowana budowa kompleksu narciarskiego "Mogielica" w Słopnicach,
  • gospodarka leśna,
  • kłusownictwo,
  • rajdy motorowe,
  • zaniechanie pasterstwa i koszenia na polanach,
  • polowania,
  • turystyka piesza, konna i zmotoryzowana, wspinaczka, speleologia, narciarstwo,
  • regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych,
  • antagonizm ze zwierzętami domowymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Śnieżnica - rezerwat leśny
• Łopień - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• wilk * - ssak
• niedźwiedź brunatny * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• traszka karpacka - płaz
• kumak górski - płaz
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Smolenk 29-31, 31-112 Krakow, tel. 012 619 -81 -20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków www.mot.krakow.pl Instytut Ochrony Przyrody PAN, 31-120 Kraków, ul. Mickiewicza 33 tel. 0-12 370 35 00 RDLP, Nadleśnictwo Limanowa, limanowa.krakow.lasy.gov.pl Stowarzyszenie Klub Grotołazów "Limanowa",Limanowa, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Warszawa. Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie; PTOP " Salamandra".

Jednostki administracyjne:

• Mszana Dolna (limanowski, woj. małopolskie)
• Dobra (limanowski, woj. małopolskie)