Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawy Karpnickie

Kod obszaru:

PLH020075

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

211,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dolinę potoku Karpinickiego z kompleksem stawów rybnych (wody zajmują 38% terenu) położonych wśród pól (40% obszaru), łąk (9% powierzchni) i lasów mieszanych (13%). Nad stawami żyją namuliskowe gatunki roślin (na krańcu ich zasięgu wysokościowego). Karpnicki Potok stanowi ważny korytarz migracyjny roślin nadrzecznych (ziołorośla, lasy łęgowe) i rzecznych (włosieniczniki).
W ostoi zyje duża populacja Osmoderma eremita i 4 gatunki kręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej związanych z siedliskiem wodnym, jest rowniez miejscem żerowania nietoperzy, w tym nocków dużych, których 3 kolonie rozrodcze zlokalizowano w miejscowości Karpniki. Występują tu także płazy i wydra.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony u podnóża Rudaw Janowickich, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Karpniki. Przez centralną część obszaru przepływa Karpnicki Potok.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Jelenia Gora - Swidnica do miejscowosci Janowice gdzie trzeba skręcić na południe drogą lokalną do miejscowości Karpniki.
Obszar jest rowniez dostępny pociagiem relacji Jelenia Gora - Kamienna Gora do stacji Janowice, skad trzeba przebyc ok. 2 km na poludnie do miejscowosci Karpniki.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza gorska, rowerowa, konna, narciarstwo, wspinaczka powierzchniowa.
Turyści korzystają z bazy noclegowej w Karpnikach, Janowicach, Struznicy.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: - intensyfikacja gospodarki rybackiej na stawach, - rozprzestrzenianie inwazyjnych gatunków roślin, - nieprawidłowa gospodarka leśna, - uciążliwość drogi przecinającej obszar.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rudawski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Jednostki administracyjne:

• Mysłakowice (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)