Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Serniawy

Kod obszaru:

PLH060057

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

38 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Teren ostoi Serniawy, według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, zaliczany jest do Niżu Zachodniorosyjskiego, makroregionu Polesia Wołyńskiego. Ostoja położona jest w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego na fragmencie równiny denudacyjno-akumulacyjnej urozmaiconej zagłębieniami pochodzenia krasowego typu wertebów, rozwiniętych na występujących w podłożu krasowiejących wapieniach górnokredowych. W partiach powierzchniowych przeważają miękkie wapienie margliste i wapienie typu kredy piszącej. Na terenie ostoi występują następujące typy i podtypy gleb leśnych: rędzina właściwa, rędzina brunatna, rędzina, murszowata, pararędzina brunatna, brunatna wyługowana, czarna ziemia właściwa, murszowo-mineralna, gleby torfowe torfowisk olsowych, gleby torfowe torfowisk dolinowych. Zidentyfikowano tu nastepujące zespoły roślinne: Ribo nigri-Alnetum Sol-Górn. 1975 Mser., Circaeo-Alnetum Oberd 1953 oraz Tilio-Carpinetum Tracz. 1962. Grąd jest zespołem roślinnym zdecydowanie dominującym w ostoi . Zajmuje jej centralną część, lecz nie tworzy zwartego płatu, ale porozcinany jest wąskimi smugami łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum. Dominują w nim w piętrze drzew; dąb szypułkowy i grab, oraz marzanka wonna, podagrycznik pospolity i zawilec gajowy w runie. Szczególnie cenne przyrodniczo są starodrzewia dębowe w wieku ok. 200-220 lat, które są najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego. Drzewostan ostoi Serniawy zbudowany jest z 13 gatunków drzew rodzimego pochodzenia. Zdecydowanie dominują w nim drzewa liściaste. Natomiast iglaste jak modrzew i sosna występują tu rzadko. Zasadniczy trzon drzewostanu tj. ok. 88% pod względem liczby drzew i 91% pod względem zasobności stanowią tylko cztery gatunki: dąb szypułkowy, olsza czarna, grab oraz jesion wyniosły. Na terenie ostoi występuje 6 gatunków ptaków wymienionych w I załączniku Dyrektywy Ptasiej oraz kilkanaście gatunków roślin objętych ochroną gatunkową.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Chutcze – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Sawin. Dojechać tu można drogą Nr 12 Lublin-Chełm, następnie trasą Chełm-Włodawa dojeżdżamy do Sawina. Miejscowość Chutcze znajduje się 5 km za Sawinem jadąc drogą w kierunku Urszulina. We wsi dostępne są kwatery agroturystyczne.

Sawin – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Sawin, w pobliżu drogi krajowej nr 812 biegnącej z Chełmna do Włodawy. Przez wieś przebiega żółty szlak turystyczny zwany „Pojezierny Południowy” długości 57,8 km. W Sawinie ma swój początek szlak lokalny - ścieżka pod hasłem: „Śladami powstań narodowych”. 3 kilometry od Sawina przy drodze asfaltowej prowadzącej do wsi Chutcze ma swój początek ścieżka przyrodnicza „Bachus” o długości 4,5 km opracowana przez Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych. Trasa ścieżki prowadzi przez różne typy siedlisk leśnych.

Turystyka krajoznawcza:

  • Zespół sakralny z 1750 roku z późnobarokowym kościołem pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego”, szpitalikiem-przytułekiem z 1757 roku
  • neogotycka kapliczka św. Jana Nepomucena
  • mini skansen „Świat Staroci Józefa”
  • głaz narzutowy o powierzchni 4 m2, znajdujący się w lesie między Sawinem a Malinówką, nazwany przez mieszkańców „Kamieniem Powstańców” upamiętniający powstanie styczniowe

Informacji o regionie można szukać w Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: 20-077 Lublin, ul.Krótka 4, tel/fax: 081 532 15 72, http://www.lot.lublin.pl

Zagrożenia:

Obecnie brak rzeczywistych zagrożeń dla przedmiotu ochrony.
Potencjalnym zagrożeniem jest intensyfikacja użytkowania lasu (pozyskania drewna), w tym usuwanie martwych drzew.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Polesie Zachodnie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• orlik krzykliwy - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Sawin (chełmski, woj. lubelskie)