Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rynna Jezior Rzepińskich

Kod obszaru:

PLH080049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

293,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks jezior: Popienko, Głębiniec, Linie i Oczko położonych w Rynnie Jezior Rzepińskich w Borach Lubuskich. Jeziora i płynące wody zajmują 8% powierzchni, występują w otoczeniu torfowisk, borów bagiennych i olsów. Lasy iglaste zajmują 55% powierzchni, lasy liściaste - 10%. Tereny rolne stanowią 18% obszaru.
Na tym obszarze stwierdzono występowanie 6 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 1 gatunku ptaka z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunek ssaka, 1 gatunek płaza oraz 2 gatunki owadów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jest to najliczniejsze na Ziemi Lubuskiej stanowisko lipiennika Loesella, gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać autostradą Świebodzin – Świecko do miejscowości Rzepin i dalej drogami lokalnymi. Do Rzepina dojeżdża kolej relacji Świebodzin – Słubice.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z atrakcjami lasu – grzybobranie.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo, polowania.
Turystyka krajoznawcza:
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Rzepinie, ośrodkach wypoczynkowych oraz gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Zagrożenia antropogeniczne związane z budową oraz funkcjonowaniem autostrady A2; zagrożeniem jest także naturalna sukcesja zbiorowisk nieleśnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gajec - rezerwat leśny
• Oczko - rezerwat leśny
• Przy Drodze - rezerwat leśny
• Przy Oczku - rezerwat leśny
• Wokół Jeziora Popienko - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• koza - ryba
• zalotka większa - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • RDLP, Nadleśnictwo Rzepin
  • WWF "Zielona Wstęga Odra-Nysa". Świebodzin

Jednostki administracyjne:

• Rzepin (słubicki, woj. lubuskie)