Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Putnowice

Kod obszaru:

PLH060074

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

50,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 6 enklaw leśnych na wapiennym wzgórzu. W lasach liściastych - grąd z płatami świetlistej dąbrowy i lasy mieszane - występują rzadkie i chronione gatunki wapniolubne w runie, w szczególności duża populacja obuwika pospolitego rosnącego w wołyńskiej odmianie grądu subkontynentalnego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na północ od wsi Kol. Putnowice. Można tam dojechać wyruszając z Krasnegostawu na południe, i po 2 km skręcając w drogę na wschód przez Kraśniczyn i Wojsławice. W Wojsławicach należy skręcić na północny wschód i drogami lokalnymi dojechać do Kol. Putnowice. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem obszaru jest przyroda nawapiennego kompleksu leśnego. Można tu uprawiać różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych.

Turystyka krajoznawcza: Wokół obszaru znajdują się następujące zabytki:

 1. Putnowice Wielkie
  • starożytne cmentarzysko kurhanowe - w granicach historycznych, nr rej. zabytków CH A/120/264,
 2. Turowiec
  • dawna cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św. Barbary - w granicach cmentarza kościelnego, nr rej. zabytków CH A/141/47,
 3. Wojsławice
  • układ urbanistyczny osady Wojsławice - w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/590,
  • zamczysko z pozostałościami umocnień ziemnych - w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/219,
  • zespół kościelny: kościół rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła, dzwonnica, plebania, drzewostan - w granicach cmentarza kościelnego, nr rejestru zabytków A/320,
  • dawna cerkiew grekokatolicka, nr rejestru zabytków A/478,
  • dawna synagoga - w granicach murów zewnętrznych, nr rej. zabytków CH A/131/37,
 4. Wólka Putnowicka
  • kopiec ziemny (mogiła), tzw. Ostra Mogiła - w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/417,

W sąsiedztwie obszaru leży Strzelecki Park Krajobrazowy, a w pobliskiej miejscowości Uchanie warto zwiedzić: zabytkowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, zajazd, spichlerz, leśniczówkę z pamiątkami Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. W Uchaniach odbywa się Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla obuwika pospolitego należy zaliczyć nadmierne ocienienie runa. W południowo-zachodniej części obszaru znajduje się niewielki, lecz ekspansywny płat barszczu Sosnowskiego, który w perspektywie może zagrozić ostoi.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
 • Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, http://urzad.chelm.pl/
 • Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
 • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400, Zamość, ul. Staszica 31 tel. (84) 639 31 43 , tel/fax 84/ 638 56 87, http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Wojsławice (chełmski, woj. lubelskie)