Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Murawy koło Pasłęka

Kod obszaru:

PLH280031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

642,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest położony w zachodniej części równiny Warmińskiej, na wschód od granic administracyjnych miasta Pasłęk. Obszar pokryty jest w 43% siedliskami rolniczymi, 42% lasami mieszanymi, a w 15% lasami liściastymi.
Zręb geomorfologiczny proponowanego obszaru kształtował się w końcowej fazie zlodowaceń na terenie Polski i dlatego wszystkie formy lodowcowe i polodowcowe są tu wyraźnie zaznaczone i słabo zdeniwelowane. Przeważającą cześć obszaru stanowi pradolina rzeki Wąskiej. Dno doliny wypełniają gleby madowe, a miejscami bagienno-torfowe. Silnie zerodowane zbocza doliny rzeki Wąskiej oraz bardzo strome zbocza bocznych wąwozów strumieni dopływowych, o różnej wystawie, stanowią gleby brunatne, często oddolnie oglejone. Poza doliną, na mniej lub bardziej pagórkowatych wierzchowinach moreny dennej występują piaszczysto-gliniaste gleby brunatne.
Największą wartością zasługującą na ochronę stanowi pełny, pierwotny i naturalny ciąg zbiorowisk pradoliny rzeki Wąskiej od jej dna do falistej wierzchowiny moreny dennej. Fragmenty łęgów: wierzbowego i jesionowo- olszowego, poza starym drzewostanem i pełnym składem florystycznym runa, zawierają rzadkie na tym terenie i prawnie chronione gatunki: skrzyp olbrzymi i listera jajowata. Grąd zboczowy, który porasta strome zbocza doliny rzeki Wąskiej i zbocza bocznych wąwozów, posiada komplet gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla tego typu lasu. Obszar, wyróżnia się starym, wielogatunkowym drzewostanem i wysokim stopniem naturalności. Pod względem przyrodniczym stanowi najcenniejszy walor szaty leśnej. Liściaste lasy grądowe, które porastają pagórkowatą wierzchowinę, wykazują szeroką amplitudę ekologiczną, chociaż w niektórych fragmentach zostały zmienione zabiegami gospodarczymi.
Na całym obszarze występuje aż 27 gatunków roślin, które są objęte ochroną ścisłą lub częściową. Walory przyrodnicze tego terenu dopełnia występowanie w rzece Wąskiej głowacza białopłetwego, który należy do gatunków ryb objętych ochrona ścisłą i znajduje się na czerwonej liście zwierząt. W rzece Wąskiej występują też gatunki z rodzaju koza. Na uwagę zasługuje również obecność kumaka nizinnego i motyla czerwończyka nieparka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Pasłęk. Preferowany dojazd pociągiem do miejscowości Pasłęk (połączenia bezpośrednie z Elbląga, Olsztyna).
Miasto i gmina położona są głównie na Równinie Warmińskiej i Pojezierzu Iławskim. Znaczącym walorem krajoznawczym gminy jest Kanał Elbląsko-Ostródzki będący unikatowym w skali światowej zabytkiem techniki. Ważnym elementem przyrodniczym gminy jest dolina rzeki Wąskiej o dużych walorach przyrodniczych. Dolina ta stanowi obszar krajobrazu chronionego. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 30 pomników przyrody, występuje też szereg obiektów o charakterze zabytkowym.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki:

 • zespoły pałacowo - parkowe w Anglitach, Dawidach, Drulitach, Kwitajnach i Rzecznej
 • kościół parafialny wraz z cmentarzem w Kwitajnach i Mariance
 • kościół parafialny z XVIII w. w Zielonce Pasłęckiej
 • młyn w Kwitajnach
 • kuźnia podcieniowa w Mariance
 • wiatrak typu holenderskiego w Zielonce Pasłęckiej
 • zamek w Pasłęku z XIV wieku
 • ratusz gotycko-renesansowy z XIV w. w Pasłęku
 • dawny cmentarz żydowski z XIX w. w Pasłęku
 • mury obronne z XIII w. z dwiema bramami w Pasłęku
 • kościół św. Jerzego pochodzący z XVI w. w Pasłęku
 • kościół św. Bartłomieja z XIV wieku w Pasłęku
 • cerkiew prawosławna z XVII w. w Pasłęku
 • zabytkowe kamienice mieszczańskie z XVIII i XIX wieku w Pasłęku

Zagrożenia:

Zmiana poziomu wody w rzece Wąskiej w celu utrzymania dwóch sztucznych zbiorników retencyjnych i niewłaściwa regulacja cieków wodnych - może silnie wpłynąć na siedliska 91E0-1 i 91E0-3. Zaniechanie koszenia bądź brak wypasu (lub nadmierny wypas) - silnie wpłynie na siedlisko: 6210.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• różanka - ryba
• koza - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (089) 52 32 378, fax. (089) 52 32 405, e-mail : wkp@uw.olsztyn.pl, www.olsztyn.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Pasłęk (elbląski, woj. warmińsko-mazurskie)