Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rynna Dłużnicy

Kod obszaru:

PLH220081

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

353,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest w 65% pokryty lasami iglastymi, zaś 17% stanowią siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część obszaru zajmują w równej części siedliska rolnicze i wody śródlądowe.
Obszar to wąska, głęboko wcięta rynna w utworach sandrowych. Dno rynny w przewadze wypełniają utwory torfowe typu niskiego, ponadto występują tam dwa jeziora przepływowe: Wielkie Długie i Małe Długie, ciek Dłużnica, wypływający z wydajnych źródlisk w północnym krańcu rynny oraz niewielkie mineralne wyniesienia. W zatorfionych odcinkach rynny, na jej przekroju poprzecznym, wyraźnie zaznacza się nachylenie terenu w kierunku meandrującego cieku Dłużnicy. Obecne warunki hydrologiczne typowe są dla rynien i dolin przepływowych, zasilanych przez wody podziemne (soligeniczny typ zasilania). Obecnie rowy odwadniające prawie w całości zarosły i sieć hydrograficzna ma niemal naturalny charakter. Dodatkowo jest ona lokalnie modyfikowana przez bobry, zasiedlające niewielkie żeremia w środkowym odcinku rynny, pomiędzy jeziorami.
Zbocza rynny porośnięte są przez zbiorowiska leśne: głównie nasadzenia sosny, z domieszką dębu i buka, na siedlisku kwaśnej dąbrowy, a u podstawy zboczy występuje wąski pas grądu. Na dnie rynny współdominują bogate w gatunki zbiorowiska torfowiskowe właściwe dla torfowisk alkalicznych i torfowiskowo-łąkowe. Część zbiorowisk łąkowych jest koszona i wypasana. Bardzo niewielką powierzchnię dna rynny zajmują zbiorowiska szuwarów turzycowych, zarośli wierzbowych i lasów łęgowych. Obrzeża obu jezior oraz cieku porasta wąski pas roślinności bagiennej i szuwarowej.
Wartość obszaru podnoszą dodatkowo takie cechy, jak: naturalny przebieg cieku i brak funkcjonującej obecnie sieci odwadniającej, ogólnie dobry stan zachowania mokrych siedlisk, występowanie gatunków roślin objętych ochroną prawną, zagrożonych, rzadkich i reliktowych, brak siedlisk zdegradowanych, dotychczas umiarkowane użytkowanie i przekształcenia gospodarcze, sprzyjające utrzymywaniu się flory ekstensywnie użytkowanych mokrych łąk i pastwisk, walory krajobrazowe wąskiej rynny z ciekiem łączącym niewielkie jeziora, torfowiskami i łąkami oraz leśnymi zboczami, wartościowy świat zwierząt, m.in. z obecnością bobra (żeremia) i terytorium bielika.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem PKP do Kościerzyny, w której okolicy położony jest opisywany obszar.

Miasto Kościerzyna położone jest w województwie pomorskim, w krainie geograficznie zróżnicowanej pod względem krajobrazowym, zwanej Szwajcarią Kaszubską. Ten ogromnie zróżnicowany krajobraz ukształtowała epoka lodowcowa. To lodowiec skandynawski nawarstwił wzgórza morenowe, wyżłobił długie rynny jezior, pozostawił płaskie pola sandrowe, ukształtował doliny kaszubskich rzek. Jest to kraina nie tylko licznych, ale i pięknych jezior o suchych, piaszczystych brzegach, rzek oraz malowniczych, dość wysokich wzniesień. Teren ten zaliczany jest do krajobrazowo najpiękniejszych rejonów Polski.

Turystyka krajoznawcza
Atrakcje turystyczne Kościerzyny:

 • Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, www.muzeum.koscierzyna.gda.pl
 • Stała Wystawa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie
 • Skansen Kolejowy
 • Neobarokowy Kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Kaplica Matki Bożej Królowej Aniołów - ss. Niepokalanki, www.sanktuarium.pl
 • Neogotycki Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica"

Turystyka aktywna
Szlaki piesze i rowerowe

 • Szlak Kaszubski Czerwony, (czerwony): Olpuch Wdzydze PKP - Łubiana - Gołubie Kaszubskie - Chmielno - Kartuzy - Mirachowo - Kamienica Królewska, 124 km, 4 dni – PTTK
 • Szlak Wdzydzki Czarny, (czarny, 21 km): Olpuch Wdzydze PKP - Gołuń - Wdzydze Tucholskie - Borsk - Wiele, , 1 dzień – PTTK
 • Szlak "Kaszubski im. J. Rydzkowskiego" (czerwony, 67 km), PTTK
 • Szlak "Zbrzycy" (niebieski, 45 km): Swornegacie - leśniczówka Laska - Laska - Widno - Rolbik - Milachowo Młyn - Lęśno - Orlik - Wiele, PTTK
 • Szlak zielony, Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipa, PTTK
 • Szlak czerwony (12 km): Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny, PTTK
 • Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna, - szlak pieszy, 3 godz., PTTK. Piesza ścieżka poprowadzona wokół Jeziora Schodno nad którym położona jest niewielka osada o tej samej nazwie, powstała na początku XVIII wieku.
 • Ścieżka przyrodnicza, Wdzydze Kiszewskie, 1.5-2 godz., PTTK
 • szlak Kościerzyna - Szarlota - Lizaki - Grzybowo - Łubiana - Garczyn - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Wierzysko - Juszki - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno - Grzybowski Młyn - Grzybowo - Sycowa Huta - Rybaki – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Korne - Owśnice - Wieprznica - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Skoczkowo – Lipusz
 • szlak Kościerzyna - Rezerwat Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Niesiołowice - Węsiory, 20 km

Szlaki kajakowe:

 • Szlak A - Górna Wda, 20km - PTTK
 • Szlak B - Graniczna - Trzebiocha - szlak wodny – PTTK

Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Wdzydze Kiszewskie, Przystań, tel. 686-50-33
Szarlota, OW Szarlota, tel. 686-42-91
Łubiana, OW Worzałówka, tel. 687-44-46

Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Aktualnie jest to niewielkie skupienie kilku domków letniskowych w północnym krańcu rynny, nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Potencjalnymi zagrożeniami są:

 • parcelacja siedlisk podmokłych i ich odwadnianie lub zasypywanie materiałem mineralnym, w celu uzyskania miejsc pod zabudowę,
 • budowa kolejnych domków letniskowych,
 • nadmierna penetracja, zwłaszcza pojazdami mechanicznymi (quady), której początki już zaobserwowano,
 • niewłaściwa gospodarka leśna na zboczach doliny.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl
 • Kościerskie Centrum Informacji ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-28-80, fax. (058) 680-01-55 it@infokoscierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Kościerzyna (kościerski, woj. pomorskie)