Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Krąg

Kod obszaru:

PLH220070

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

424,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar w jednej trzeciej stanowią wody śródlądowe, około jednej czwartej stanowią zarówno siedliska rolnicze jak i siedliska łąkowe i zaroślowe, pozostałą część terenu zajmują lasy iglaste.

Obszar ma rzeźbę terenu charakterystyczną dla obszarów młodoglacjalnych i obejmuje swoim zasięgiem wytopiskowe zagłębienie terenu z jeziorem Krąg oraz tereny do niego przyległe z cennym torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora Krąg.

Jest to obszar o klimacie stosunkowo chłodnym. Ze względu na dominację powierzchniową jeziora na danym obszarze, a także terenów będącym pod wpływem wód jeziornych, przeważającym typem roślinności jest roślinność związana ze zbiorowiskami wodnymi, bagiennymi i wilgotnymi. Nad jeziorem dominują szuwary różnego typu a także roślinność wodna.

Na obszarze wyróżniono 2 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Najcenniejszym jest torfowisko źródliskowe. Jest ono jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W granicach tego torfowiska występują dwa cenne gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG lipiennik Loesela oraz skalnica torfowiskowa. Populacje tych obydwóch gatunków są jednymi z najliczniejszych w skali Polski i są wyjątkowo dobrze zachowane. Poza torfowiskiem występuje tu malownicze jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze znajduje się także wiele rzadkich gatunków roślin, co czyni go wyjątkowo interesującym pod względem florystycznym.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd pociągiem lub PKS do Starogardu Gdańskiego, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Stara Kiszewa. Na terenie gminy znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne, hotel „Wrota Kaszub”, Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie, Baza Harcerska ZHP w Wygoninie.

Krajobrazy gminy Stara Kiszewa należą do najbardziej malowniczych na Pomorzu. Pofałdowane tereny z rynnowymi nieckami jezior stwarzają idealne warunki do rozwoju turystyki pieszej, wypoczynkowej a także uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa, wędkarstwa. Strome i urwiste brzegi jezior podnoszą wybitne walory krajobrazowe. O turystycznym charakterze gminy decydują w szczególności osobliwości fauny i flory, parki krajobrazowe oraz rezerwaty przyrody, duża ilość czystych jezior ( 3,5% powierzchni gminy), a także zabytki architektury i budownictwa.

Zabytki na terenie gminy:

 • Kościół w Starej Kiszewie p.w. św. Marcina
 • Kościół w Starych Polaszkach p.w. św. Mikołaja
 • Zamek Kiszewski
 • Przydrożne figurki
 • Zabytkowa kuźnia w Wilczych Błotach
 • Zespół dworsko-parkowy z II p. XIX w Starym Bukowcu
 • Dworek Czarlińskich w Chwarznie
 • Dworek myśliwski w Czernikach
 • Dwór Skórzewskich w Starych Polaszkach
 • Zabytkowa kostnica w Starej Kiszewie
 • Grób masowy w Starej Kiszewie

Pomniki przyrody:

 • 400-letni dąb szypułkowy w Lipach,
 • 200-letni kasztanowiec w Górze,
 • 120-letnia wierzba krucha w Starym Bukowcu,
 • 200-letni jesion wyniosły w Chwarzenku.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla tego terenu jest coraz bardziej nasilająca się zabudowa. Szczególne niebezpieczna może być zabudowa w pobliżu cennego torfowiska źródliskowego. Zagrożeniem jest też wycinka lasu w pobliżu cennego torfowiska. Ważne jest, aby nie dopuścić do zmiany stosunków hydrologicznych w granicach obszaru. Zagrożeniem dla obszaru może być także nadmierna eutrofizacja jeziora Krąg.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• żuraw - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• skalnica torfowiskowa
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
 • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl/

Jednostki administracyjne:

• Stara Kiszewa (kościerski, woj. pomorskie)