Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rudawy Janowickie

Kod obszaru:

PLH020011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6635 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamienogórskiej i obejmuje wschodnią część Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Osiąga wysokość 600 - 935m npm. Obszar bardzo zróżnicowany siedliskowo. Znaczna część obszaru pokryta przez lasy dolnoreglowe świerkowo-bukowe z fragmentami dobrze zachowanych buczyn, grądów olsów i łęgów. Około 40% obszaru to ekstensywnie użytkowane łąki. Występuje tu wiele cennych zbiorowisk: 9 siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej. W potokach występuje głowacz białopłetwy (z załącznika II). W licznych na tym obszarze sztolniach żyje kilka gatunków nietoperzy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dobry dojazd pociągiem z Wałbrzycha do Ciechanowic (na skraj obszaru) zajmuje niecałą godzinę jazdy. Z Jeleniej Góry do Ciechanowic pociąg dojeżdża w niecałe pół godziny. Obszar Rudaw pokryty jest gęstą siecią szlaków turystycznych, schronisk młodzieżowych oraz leśnych dróg i ścieżek. Można tu napotkać ślady starego górnictwa oraz zwiedzić kompleks parkowo-pałacowy w Karpnikach.

Zagrożenia:

W przypadku zbiorowisk łąkowych - zaniechanie ekstensywnego użytkowania łąk lub zmiana sposobu ich zagospodarowania, intensyfikacja produkcji rolnej. W przypadku Głowacza Białopłetwego - regulacje cieków wodnych i pobór kruszywa z ich dna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rudawski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00 ; ANR we Wrocławiu, 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60, tel. (071) 357-50-68 . Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze-Cieplicach; Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-GRID W-wa.

Jednostki administracyjne:

• Kowary (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Janowice Wielkie (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Kamienna Góra (kamiennogórski, woj. dolnośląskie)
• Kamienna Góra (kamiennogórski, woj. dolnośląskie)
• Marciszów (kamiennogórski, woj. dolnośląskie)