Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Śliwicach

Kod obszaru:

PLH040034

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Przedmiotem ochrony jest strych kościoła p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej położonego w gminnej miejscowości Śliwice (powiat tucholski). Kościół pochodzi z r. 1830 r i znajduje się w centrum wsi.
Kościół, zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, uzyskał 25 punktów, dlatego daje to podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. Ponadto należy podkreślić, że jest to jedyna aktualnie znana kolonia rozrodcza nocka dużego w woj. kujawsko-pomorskim i jedna z największych w północno-wschodniej części zasięgu populacji tego gatunku w Europie.
Rzeźba tego terenu charakteryzuje się licznymi jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi oraz obszarami wydmowymi. Typową jednostkę morfologiczną tworzą sandry, jako efekt akumulacyjnej działalności wód lodowcowych.
Na obszarze gminy dominują grunty leśne stanowiące ponad 65% ogółu powierzchni. Bezpośrednie otoczenie kościoła to zwarta zabudowa wiejska. Wieś wraz z otoczeniem tworzy jeden z największych bezleśnych obszarów Borów Tucholskich. Słabe gleby obszaru wykształciły się na piaskach sandru i jego wyspach morenowych. Duży udział stanowią kwaśne murszaste gleby dolin cieków wodnych i bezodpływowych zagłębień.
Naturalne zbiorowiska roślinne związane są z bogatymi ekosystemami wodnymi i torfowiskowymi rozwijającymi się wzdłuż rzeki Prusiny (prawy dopływ Wdy) i licznych jezior. Istotne znaczenie przyrodnicze mają również mniejsze cieki: Brzezinka, Śliwiczka, Zwierzynka i Golyjonka oraz związane z nimi łąki.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wieś położona jest na obszarze Borów Tucholskich, 16 km na południowy wschód od Czerska. Istnieje możliwość dojazdu PKP.
Stosunkowo duży udział lasów w obszarze gminy, pięknie położone jeziora i piaszczyste gleby staważają dobre warunki dla rozwoju rekreacji i wypoczynku. walory jakie kryje w sobie gmina Śliwice, zdecydowały o turystycznym charakterze tego regionu.
Ze Śliwic prowadzą liczne trasy wycieczkowe w Bory Tucholskie, a przedewszystkim do pobliskich ośrodków wypoczynkowych w Okoninach Nadjeziornych oraz Łobodzie usytuowanych w pobliżu malowniczo położonych jezior: Okonińskie Okrągłe i Długie oraz Trzcianno. W odległości ok. 30 km od Śliwic znajduje się znany rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie" w Wierzchlasie. Stanowi on najliczniejsze skupisko tych drzew w Europie. Bory Tucholskie, w tym również teren gminy Śliwice, porastają lasy sosnowe z domieszką brzozy, dębu i osiki.
Miejscowość Okoniny Nadjeziorne są wsią nietypową, w której zabudowania rozrzucone są na dużej powierzchni. Okoniny Nadjeziorne łączą się z miejscowością Zarośle, w której znajduje się kaplica p.w. błogosławionego Alberta Chmielowskiego. Zarośle posiadają stację kolejową na trasie Bydgoszcz - Gdynia. W Okoninach zwanych polskimi znajduje się kaplica p.w. św. Huberta - patrona myśliwych. Corocznie po 3 listopada odbywają sie tutaj odpusty hubertowskie z udziałem biskupa diecezalnego. Oprawę muzyczną odpustu zapewnia m.in. zespół sygnalistów z Technikum Leśnego w Tucholi.
Stare drewniane budownictwo można podziwiać we wsi Krąg . Leży ona między dwoma jeziorami Długim i Okrągłym, 2 km od trasy Śliwice - Czersk.
Między miejscowościami Łąski Piec i Lisiny przykłuwa oczy piękny parów, na którego dnie leżą łąki. Na zboczach parowu rosną wspaniałe okazy dębów i innych drzew. Parów ten nazwano "Goły Jon".
Centralne położenie Śliwic w Borach Tucholskich czyni z nich znakomitą bazę wycieczkową, prowadzącą do najciekawszych miejsc tych okolic.
Miłośnicy flory i fauny prawie w każdym kierunku mogą udać się do licznych rezerwatów przyrody, jak "Krzywego Koła w Pętli Wdy", "Brzęków im. Zygmunta Czubińskiego", "Zdrójna", "Czaplich Wierchów", "Doliny Wdy" i innych.
Warto zobaczyć unikatowy akwedukt w Fojutowie, niedaleko Legbąda , jest to skrzyżowanie Wielkiego Kanału Brdy z Czerską Strugą.
Ponadto warto także zwiedzić słynne cmentarzysko kurhanowe i kamienne kręgi w Odrach pod Czerskiem, jak również jeden z dziesięciu w Polsce, założony w 1995 roku "Leśny Kompleks Promocyjny" w Nadleśnictwie Woziwoda, gdzie wśród wielu pomników przyrody zwraca uwagę około 400-letni dąb "Zbyszek".

Ośrodki wypoczynkowe:
Przedsiębiorstwo Turystyczne POMORZE, ul. Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice, www.pomorze.rnet.pl

W Śliwicach jest też wiele kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych.

Bary i restauracje
Restauracja "Pod Sosną, ul.Dworcowa 42, 89-530 Śliwice
Bar "U Przygusia", ul.Dworcowa , 89-530 Śliwice

Ośrodki kultury:
Gminny Ośrodek Kultury , ul.Dworcowa 37 tel. 33 40 071

Zagrożenia:

W obrębie ostoi najważniejsze potencjalne zagrożenia to: płoszenie, remonty przeprowadzane w okresie rozrodu (IV-VIII), stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna, uszczelnianie wlotów. Zaproponowany obszar nie obejmuje żerowiska wykorzystywanego przez nietoperze. W otoczeniu ostoi najważniejszym zagrożeniem jest zwiększenie intensywności upraw rolnych oraz przekształcanie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową, funkcje produkcyjno - usługowe i wykorzystanie turystyczne. Baza pokarmowa nietoperzy ograniczana może być przez stosowanie pestycydów, dodatkowo środki tego typu kumulują się w ciałach owadów, którymi odżywiają się nietoperze.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz, tel: (0 52) 518 18 01, fax: (0 52) 518 18 02, www.bydgoszcz.rdos.gov.pl, konserwator@rdos-bydgoszcz.pl

Jednostki administracyjne:

• Śliwice (tucholski, woj. kujawsko-pomorskie)