Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Miechowska

Kod obszaru:

pltmp521

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8113,4 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Kielce – Kraków do miejscowości Miechów. Lub pociągiem linii kolejowej Olkusz- Kazimierza Wielka do Miechowa.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, motorowa
Turystyka krajoznawcza: W Miechowie warto zwiedzić klasztor Bożogrobowców z XIII -XVIII wieku.
Turyści korzystają z oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą uciążliwości związane z budową odcinka drogi ekspresowej S7.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity
• dziewięćsił popłocholistny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31,tel. 012 619 -81 -20. http://krakow.rdos.gov.pl/ Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków, www.mot.krakow.pl Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach.

Jednostki administracyjne:

• Słaboszów (miechowski, woj. małopolskie)