Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowogrodzkie Przygiełkowisko

Kod obszaru:

PLH080054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

31,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płytka torfianka z postępującym procesem lądowacenia wraz z otoczeniem. Brak otwartego lustra wody,centralna część obiektu zajęta jest przez szuwary trzcinowe, w niektóre lata zbiornik praktycznie wysycha, odsłaniając bezpostaciowy, mazisty torf. Na wyniesieniach i na styku zbiorowisk wodnych z torfowiskowymi rozwijają się płaty przygiełkowiska. Lasy iglaste zajmują 99%, a resztę - łąki 1%. Obszar obejmuje stanowiska ponikła wielołodygowego i przygiełki brunatnej leżące na północno-wschodniej granicy krajowego zasięgu.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i pociągiem. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Żary do miejscowości Nowogród Bobrzański. Do stacji Nowogród Bobrzański prowadzi linia kolejowa relacji Zielona Góra – Żary.

Turystyka krajoznawcza:

Gmina Nowogród Bobrzanski to bogaty krajobrazowo obszar, obfitujący w liczne zabytki i pomniki przyrody. Nie brak tu osobliwych miejsc. Do głównych atrakcji turystycznych, ze względu na ich wartość historyczną należą:

 • w Nowogrodzie Bobrzańskim - kościół pw. św. Bartłomieja z XII w., kościół pw. Wniebowzięcia NMP 1217-1227 r., ruiny fabryki amunicji DAG 1940-1945 r., pomnik barona Sinclaira 1909 r.,
 • w Białowicach - kościół filialny z XV w., plebania z XVII w., dawny zamek (spichlerz) z XVI w.,
 • w Bogaczowie - kościół filialny pw. św. Wawrzyńca z XIV w., pałac z XVI-XVII w. z parkiem, dwór z XVII w.,
 • w Dobroszowie Wielkim - dwór z XVII w.,
 • w Drągowinie - kościół pw. Wniebowstąpienia NMP z XIII w., plebania 1736r.,
 • w Kamionce - dwór XVII w., dzwonnica z XVIII w.,
 • w Kotowicach - kościół filialny z 1840r., ogrodzenie cmentarza z XV w., krzyż pokutny z XIV-XVI w.,
 • w Niwiskach - kościół filialny pw. św. Katarzyny z XIII w., Zbór Ewangelicki z XVIII w., pałac i park z XVIII w.,
 • w Podgórzycach - ruiny kościoła z XVIII w.,
 • w Przybymierzu - kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP z XV w.,
 • w Skibicach - kościół filialny pw. św. Marcina z XIV-XVIII w., Wały Chrobrego,
 • w Wysokiej - kościół filialny pw. św. Teresy z XIV w., pomniki przyrody.

Zagrożenia:

Nie obserwuje się wyraźnych zagrożeń, natomiast na podstawie obserwacji z lat ubiegłych można przyjąć, że głównym czynnikiem powodującym wycofywanie się cennych gatunków, a przez to również siedlisk, jest okresowe przesuszenie. Z drugiej strony swobodna sukcesja doprowadzi do zaniku pionierskich siedlisk, dlatego należy wypracować strategię ochronną, która umożliwiłaby trwanie tych zbiorowisk. Na poprawę stosunków wodnych mogłaby wpłynąć odpowiednia gospodarka leśna w zlewni obiektu oraz usuwanie samosiewów (głównie sosnowych) w granicach obiektu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowogród Bobrzański (zielonogórski, woj. lubuskie)