Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Niedzielski Las

Kod obszaru:

PLH060092

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

267,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar składa się z dwóch części (fragmentów kompleksów leśnych) i leży na wysokości 238–280 m n.p.m. Pierwsza z nich - uroczysko Las Serwitut, znajduje się na wzniesieniu kredowym otoczony polami i ugorami (siedliska rolnicze zajmują 1% powierzchni ostoi), druga stanowi cześć dużego kompleksu leśnego. Na polach dominują rozległe uprawy monokulturowe, intensywnie użytkowane.

W lasach najcenniejsze są grądy z bardzo bogatym runem (dzwonecznik wonny i obuwik pospolity z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), typowym dla grądów subkontynentalnych odmiany wołyńskiej. W skład runa wchodzą także buławniki, kruszczyki, podkolany, gnieźnik, listera jajowata, miodownik meilsowaty, mieczyk dachówkowaty oraz jedna z największych w Polsce populacja ciemiężycy czarnej. Grądy te są znacznie przekształcone, z domieszką sosny (94%) ale zachowały możliwość renaturalizacji siedliska. Ostoja należy do terytorium watahy wilka (centrum zlokalizowane jest w przylegającym do obszaru Roztoczańskim Parku Narodowym) i rysia.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Roztoczu Środkowym pomiędzy Szczebrzeszynem a Zamościem, na południe od wsi Niedzieliska, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego i Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Można tam dojechać koleją linii Zamość – Zwierzyniec, autobusami PKS lub komunikacją prywatną. Obszar leży ok. 20 km na zachód od Zamościa. Turyści mogą korzystać z noclegów w hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych.

Głównym walorem turystycznym obszaru są jego walory przyrodnicze. Rozwinęła się tu turystyka piesza, konna, rowerowa (Centralny Szlak Rowerowy Roztocza), narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza - W okolicy można zwiedzić kompleks architektoniczny Zamościa, Zwierzyńca i Szczebrzeszyna oraz atrakcje Parku Narodowego i Krajobrazowego.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych obszaru jest sposób prowadzenia gospodarki leśnej (wyrąb, usuwanie drzew martwych - siedlisk bezkręgowców, wprowadzanie upraw jodłowych) i wzrost penetracji ludzkiej (rozbudowa infrastruktury drogowej w kompleksie leśnym, zabudowa, udostępnianie turystyczne, zbieractwo runa leśnego, nielegalne wyprawy o charakterze off-road).

Skutkiem tego jest niepokojenie zwierząt (dotyczy wilka, rysia oraz ptaków) i degradacja siedlisk roślin.

Najcenniejsze fragmenty grądów nie podlegają ochronie, a powinny być wyłączone z gospodarowania. Tam zaś gdzie potrzebna jest ochrona stanowisk roślin konieczne jest dostosowanie gospodarki do wymagań najcenniejszych gatunków.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dziewicza Góra - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wilk * - ssak
• ryś - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity
• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Instytut Ochrony Przyrody PAN
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel. , fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, fax: (81) 74-24-330, tel.: (81) 74-24-312 http://www.lublin.rdos.gov.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość, 22-400 Zamość, ul. Staszica 31, tel. (84) 639 31 43, tel/fax 84/ 638 56 87, http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej, Rynek Wielki 13 - Ratusz, tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13, e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl
  • Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

Jednostki administracyjne:

• Szczebrzeszyn (zamojski, woj. lubelskie)
• Zamość (zamojski, woj. lubelskie)