Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Modraszki koło Opoczki

Kod obszaru:

PLH020094

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

31,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje podmokły kompleks łąk w dolinie potoku Węgłówka, siedlisko cennych motyli dziennych, czesto zagrożonych w Polsce i na Dolnym Śląsku. Na łąkach ostoi licznie występują rośliny, które są dla motyli bazą pokarmową. Lasy liściaste zajmują 24% powierzchni obszaru, a tereny uprawiane - 76%.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony pomiędzy osiedlami Opoczka i Wieruszów, na poludnie od Swidnicy, miasta o bardzo wielu zabytkach i zachowanym ukladzie przestrzennycm Starowki.
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem drogą lokalną i koleja ze Swidnicy, na poludnie, w kierunku Lubachowa i Zagorza Slaskiego. Miejscowosc Opoczka lezy 5 km od Swidnicy.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W pobliskiej Swidnicy mozna zwiedzic: Stare Miasto, ratusz, drewniany kosciol ewangielicki z XVII wieku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Swidnicy i Walbrzychu oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: niesystematyczne wykaszenie łąki, szczegolnie w miejscach bardziej suchych. wykaszenie łąk w okresie żerowania gąsienic na pąkach kwiatowych. Potencjalnym zagrożeniem jest: możliwość zmeliorowania podmokłych łąk. zanieczyszczenia wód potoku nawadniającego łąkę przez ścieki komunalne z pobliskich osiedli.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl, http://www.wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Klub Przyrodników, Świebodzin
  • Nadleśnictwo Świdnica

Jednostki administracyjne:

• Świdnica (świdnicki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)