Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Buczyna w Długiej Goślinie

Kod obszaru:

PLH300056

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

703,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano znacznie większy obszar (782.2 ha).

Opis przyrodniczy:

Buczyna pomorska ze stanowiskiem w Wielkopolsce. Obszar obejmuje zachodni, prawie 800-hektarowy, fragment zwartego kompleksu leśnego położonego między Rogoźnem a Murowaną Gośliną. Dominującym typem roślinności leśnej są lasy bukowe występujące przeważnie na glebach brunatnych właściwych wyługowanych, płowych zbrunatniałych i płowych opadowo-glejowych. murszowo-mineralne. Dominującym typem roślinności leśnej są lasy bukowe. Omawiany obiekt obejmuje najcenniejszą część buczyn występujących na odosobnionym stanowisku przy wschodniej granicy zasięgu buka w Środkowej Wielkopolsce. W większości są to żyzne lasy bukowe występujące przeważnie na glebach brunatnych właściwych wyługowanych, płowych zbrunatniałych i płowych opadowo-glejowych. Mimo prowadzonej tu gospodarki leśnej struktura drzewostanów jest na ogół zbliżona do stanu naturalnego, a skład florystyczny - typowy dla żyznych buczyn nizinnych, niekiedy nawiązujących do grądów. Zbiorowiska lasów dębowo-grabowych zajmują podobne siedliska, zwykle na terenach o mało zróżnicowanej rzeźbie terenu. Na glebach mniej zasobnych występują kwaśne buczyny i acydofilne dąbrowy, a w lokalnych obniżeniach z ruchomą wodą powierzchniową, na przykład przy źródliskach - łęgi jesionowo-olszowe oraz wiązowo-jesionowe. Wszystkie zbiorowiska leśne (buczyny, grądy, kwaśne dąbrowy, łęgi i olsy) występujące na omawianym terenie nalezą do zagrożonych w tym regionie.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dostać się poprzez dojazd PKP do położonych w pobliżu miejscowości: Rogoźno, Rożnowo, Murowana Goślina. Znajdziemy tam również bazę gastronomiczną i noclegową.

Na południe od wsi Nienawiszcz, Boguniewo i Słomowo rozciąga się Buczyna - duży kompleks lasów bukowych, stanowiący największe skupienie czystych lasów bukowych w Wielkopolsce.

W miastach tych warto zobaczyć:

Boguniewo:

 • pomnik w Boguniewie - upamiętniający egzekucję czterech Polaków dokonaną przez hitlerowców w dniu 23 września 1939r. Miejsce pamięci znajduje się obok nieczynnego już dziś cmentarza ewangelickiego używanego przez zamieszkujących Boguniewo do II wojny światowej Niemców.

Nienawiszcz:

 • krzyż w Nienawiszczu - upamiętnia zabójstwo młodego Polaka przez owładniętego ideologią hitlerowską Kurta Henke w dniu 8 września 1939r.

Słomowo:

 • pomnik Orła Białego w Słomowie - pomnik ku czci żołnierzy I wojny światowej, Powstańców Wielkopolskich 1918/19, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
 • Zespół pałacowo-parkowy w Słomowie

Przez obszar Buczyna w Długiej Goślinie przechodzi ścieżka rowerowa Rogoźno - Studzieniec - Nienawiszcz - Rezerwat "Buczyna" - Słomowo - Boguniewo - Rogoźno. Ma ona długość 24 km.

Szlaki piesze

 • Szlak czerwony: Czerwonak - Dziewicza Góra - Okoniec - Zielonka - Rejowiec –Skoki (długość 35,0 km),
 • Szlak czarny: Skoki-szlak czerwony - Skoki PKS - Skoki PKP (długość 1,3 km),
 • Szlak niebieski: Dziewicza Góra - Owińska - Ludwikowo - Tuczno - Zielonka - Głęboczek - Sława Wlkp. (długość 37,4 km),
 • Szlak zielony: Promno - Tuczno - Okoniec - Głęboczek - Łopuchowo (długość 43,6 km),
 • Szlak żółty: Dziewicza Góra - Kicin - Wierzenica - Kobylnica (długość 9,9 km),
 • Szlak czarny: Owińska-szlak niebieski - Owińska PKS - Owińska PKP (długość 3,2 km),
 • Szlak czarny: Murowana Goślina - Okoniec (długość 6,7 km),
 • Szlak czarny: Ludwikowo - Mielno - szlak czerwony (długość 6,3 km),
 • Szlak żółty (Papieski): Kiszkowo – Dąbrówka Kościelna (długość 9,8 km).

Zagrożenia:

Najważniejsze zagrożenie pośrednio oddziałujące na ekosystemy leśne stanowi spadek poziomu wód gruntowych, co skutkuje przede wszystkim przesuszaniem siedlisk wilgotnych i degeneracją zbiorowisk łęgowych oraz olsów.

Bezpośredni, negatywny wpływ na lasy miała w przeszłości szablonowa gospodarka leśna, w wyniku której część naturalnych drzewostanów bukowych została przekształcona w monokultury sosnowe lub dębowe. Obecnie ten typ presji gospodarczej nie wywołuje takich zmian, albowiem dzisiejszy sposób zagospodarowania lasu sprzyja trwałości ekosystemów buczyn i coraz bardziej stwarza warunki dla spontanicznej regeneracji fitocenoz.

Źródłem bardziej znaczących zagrożeń jest penetracja lasów (na przykład celem zbioru grzybów) i ich wydeptywanie oraz zaśmiecanie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Buczyna - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Rogoźno (obornicki, woj. wielkopolskie)
• Oborniki (obornicki, woj. wielkopolskie)
• Murowana Goślina (poznański, woj. wielkopolskie)