Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Żaliński

Kod obszaru:

PLH060102

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

784,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na wysokości 174–178 m n.p.m. Obejmuje 2 enklawy w Lasach Żalińskich (lasy zajmują 63% powierzchni obszaru) wraz z przylegającymi terenami łąkowymi (10% powierzchni) i torfowiskami niskimi (27% powierzchni) z niewielkimi zbiornikami wodnymi pochodzenia krasowego.

W obszarze występują 4 gatunki motyli ważnych dla ochrony przyrody Europy. Ostoja jest drugim pod względem liczebności w woj. lubelskim miejscem występowania przeplatki maturny oraz jednym z trzech w kraju, stanowiskiem fiołka bagiennego (ponad 2000 osobników). Obszar wyróżnia się również liczebnością kumaka – płaza z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

W ostoi stwierdzono występowanie 4 typów siedlisk z Zał. I Dyr. Siedliskowej i 20 gatunków zwierząt z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w północnej części Obniżenia Dubienki. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Można tam dojechać drogą na wschód z Chełma prowadzącą do granicy. W miejscowości Wólka Okopska należy skręcić na północ, do miejscowości Świerże nad Bugiem i tu skręcić na zachód w drogę do Żalina. Turyści korzystają z bazy noclegowej w Chełmie lub usług gospodarstw agroturystycznych. Warto wziąć udział w cyklicznych imprezach rekreacyjnych organizowanych w regionie np: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie”.

Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze (przyroda torfowisk niskich) stanowią o atrakcyjności ostoi. Ostoja jest objęta ochrona w formie Chełmskiego Parku Krajobrazowego, leży w bezpośrednim sąsiedztwie Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Specyficzne walory przyrody tego obszaru poznać można wędrując ścieżkami przyrodniczymi wyznaczonymi w rezerwatach, np. „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”. Na trasie ścieżek turystycznych ustawiono dwie wieże obserwacyjne, a w Brzeźnie można zwiedzić ekspozycje ośrodka dydaktyczno-muzealnego Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych czy kajakarstwo.

Turystyka krajoznawcza: W pobliskim Chełmie warto zwiedzić: układ architektoniczny miasta, a w szczególności: bazylikę p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zespół pokatedralny, kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów, zespół popijarski, Stare Miasto, kościół p.w. Andrzeja Apostoła, klasztor Reformatów, cerkiew Świętego Jana Teologa, magistrat, synagogę małą, Chełmskie Podziemia Kredowe, gdzie mieszka duch Bieluch, pałac Kretschmarów.

Turystyka międzynarodowa: Ostoja leży w niewielkiej odległości od granicy Państwa (przejście graniczne w Dorohusku). W Dorohusku trzeba zobaczyć zespół pałacowo-parkowy, pałac Suchodolskich, kościół św. Jana Nepomucena.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody obszaru należą:

  • obniżanie poziomu wód gruntowych (dla kumaka i fiołka bagiennego).
  • zalesianie lub sukcesja naturalna na łąkach i pastwiskach (dla motyli).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Chełmski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• jarząbek - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Dyrekcja Chełmskiego Parku Krajobrazowego, Zespół Parków Krajobrazowych Polesia, ul. H. Kamieńskiego 6, 22-100 Chełm, Tel/Fax: (82) 563 25 20 / (82) 563 16 33, e-mail: zchpk@poczta.onet.pl

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Informacja Turystyczna w Chełmie, http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Ruda-Huta (chełmski, woj. lubelskie)
• Dorohusk (chełmski, woj. lubelskie)