Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Broniszów

Kod obszaru:

PLH080033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

630 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

"Broniszów" to zwarty kompleks starych dąbrów i grądów ze stanowiskami jelonka rogacza i kozioroga dębosza, a także unikatową fauną motyli na przyległych łąkach, położony w powiecie nowosolskim, gminie Kożuchów i Nadleśnictwie Nowa Sól. Stanowi cenną enklawę w południowej części Borów Zielonogórskich zdominowanych przez drzewostan sosnowy. Położony między Kożuchowem a Nowogrodem Bobrzańskim otacza od zachodu, południa i południowego-wschodu miejscowość Broniszów. W centralnej części urozmaiconego morfologicznie obszaru znajduje się niewielkie wzniesienie – Księża Góra.

Lasy iglaste zajmują 22% powierzchni, lasy liściaste 50%, a mieszane - 26%. Tereny rolne występują na 2% powierzchni. W zachowanych w bardzo dobrym stanie dąbrowach i grądach oraz na łąkach spotyka się duże nagromadzenie bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: w lasach występują chrząszcze: kozioróg dębosz, jelonek rogacz, na łąkach trzęślicowych - modraszek nausitous i czerwończyk nieparek. Spośród kręgowców ujętych w Załączniku II występuje wydra.

Obszar pełni funkcje ostoi zwierzyny i korytarza ekologicznego pomiędzy Borami Zielonogórskimi a Puszczą Tarnowską od wschodu i Borami Zielonogórskimi a Borami Dolnośląskimi od południowego-wschodu.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar otacza od zachodu, południa i południowego-wschodu miejscowość Broniszów. Jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Nowogród Bobrzański – Kożuchów, 11 km na zachód od Kożuchowa do miejscowości Broniszów. Można także dojechać PKP do Zielonej Góry lub Nowej Soli. Albo PKS do Broniszowa.

Turystyka:

Obszar obejmuje mozaikę lasów i łąk z niewielkim wzniesieniem - Księżą Górą. Leży na południowo-wschodnim skraju sosnowych Borów Zielonogórskich. O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo. Dodatkowo znajduje się tu wiele ciekawych zabytków wartych obejrzenia

Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół w Studzieńcu. Pochodzi z końca XIII w. - pierwsza wzmianka z 1376 r. Z tego okresu pochodzi jego najstarsza część - prezbiterium. W ciągu wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany, jednak zachował styl wczesnogotycki. W XV w. wybudowano dzwonnicę. Obecna- drewniana, pochodzi z 1752 r.
 • Kościół w Stypułowie. Gotycki kościół wybudowany został z kamienia i rudy darniowej w połowie XIV stulecia. W 2 połowie XVI wieku świątynię rozbudowano, w XVII i XVIII w . kościół otrzymał nowe wyposażenie. Nową wieżę wzniesiono po pożarze w 1918 r.
 • Kościół w Mirocinie Górnym. Świątynia powstała w XIV w. W XV stuleciu kościół rozbudowano o wieżę i kaplicę, a teren wokół otoczono murem z bramką.
 • Kościół w Broniszowie. Pierwotnie była to budowla drewniana, która uległa zniszczeniu prawdopodobnie podczas wojny trzydziestoletniej. Nową świątynię wzniesiono około 1600 r. W 1676 r. kościół strawił pożar - odbudowano go w latach 1691 - 1694. Przed kościołem warto zobaczyć figurę Świętego Jana Nepomucena.
 • Kościół w Mirocinie Dolnym. Pierwsze wzmianki o kościele datowane są na XIII wiek. Jest to jednonawowa budowla, z prostokątnym prezbiterium, wybudowana z kamienia i rudy darniowej. W późniejszym okresie świątynię otoczono kamiennym murem.
 • Kościół w Solnikach. Romański kościół pw. św. Marcina jest jednym z najstarszych w regionie. Wzniesiony z kamienia na górującym nad okolicą wzgórzu. W XV w. przebudowano świątynię w stylu gotyckim - wieża. Sto lat później otoczono go kamiennym murem.

Szlaki rowerowe:

 • Trasa rowerowa Kożuchów – Mirocin Dolny – Radwanów – Broniszów – Mirocin Górny. Długość trasy 24 kilometry. Czas przejazdu – 2,5 godziny.
 • Trasa rowerowa Kożuchów–Bulin–Stypułów–Kierzkowie–Cisów – Solniki – Czciradz.Długość trasy 26 kilometrów, czas przejazdu 3,5 godziny.
 • Trasa rowerowa Kożuchów – Sokołów – Drwalewice – Lasocin – Bielice – Działoszyce – Solniki – Czciradz – Kożuchów. Długość trasy 21 kilometrów. Czas przejazdu 2 godziny.
 • Trasa rowerowa Kożuchów – Mirocin Dolny – Studzieniec – Słocina – Podbrzezie Dolne – Kożuchów. Długość trasy - 21 kilometrów. Czas przejazdu – 3 godziny.
 • Trasa rowerowa Kożuchów – Mirocin Dolny – Mirocin Średni – Mirocin Górny – Kożuchów. Długość trasy – 17 kilometrów.
 • Trasa rowerowa Kożuchów – Cisów – Solniki – Czciradz – Kożuchów. Długość trasy 15 kilometrów. Czas przejazdu około 2,5 godziny.

Znajduje się tu wiele szlaków pieszych oraz szlaki wodne m.in. Spływ kajakowy po Odrze, Bytom Odrzański – Siedlisko – Nowa Sól (15 km)

Baza noclegowa i gastronomiczna:

Dobrze rozwinięta baza hotelowa w Szprotawie oraz gospodarstw agroturystycznych. Dodatkowo W Zielonej Górze znajduje się dużo hoteli i pensjonatów. Restauracje, bary, puby i kawiarnie.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • uprawa roli
 • gospodarka leśna, w tym usuwanie martwych i umierających drzew, użytkowanie rębne starych drzewostanów,
 • chwytanie, trucie, kłusownictwo, kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów.....)
 • zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
 • wnikanie gatunków obcych z otaczających pól
 • zmiana stosunków wodnych.

Do zagrożeń dla poszczególnych gatunków należą:

Czerwończyk nieparek:

 • niszczenie środowiska rozwoju gąsienic (melioracje i osuszanie terenów podmokłych, również sukcesja ekologiczna).

Modraszek nausitous:

 • melioracje oraz zbyt intensywne gospodarowanie na wilgotnych łąkach; jednakże całkowite zaniechanie gospodarowania doprowadzić może do zarastania krzewami w wyniku naturalnej sukcesji.

Jelonek rogacz:

 • usuwanie zamierających i martwych drzew, leżących konarów, pniaków, równomierne zalesianie zrębów i polan śródleśnych.

Kozioróg dębosz:

 • zacienianie pni drzew przez młode drzewa i krzewy oraz gałęzie sąsiadujących drzew.

Wydra

 • kłusownictwo.
 • kolizje z pojazdami mechanicznymi.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól

Jednostki administracyjne:

• Kożuchów (nowosolski, woj. lubuskie)