Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy w Marianku (dawniej Świetliste Dąbrowy w Marianku)

Kod obszaru:

PLH100027

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

72,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List proponowano większy obszar - 170,4 ha

Opis przyrodniczy:

Dąbrowy w Marianku znajdują się w gminie Gorzkowice i zajmują obszar ponad 70 ha. Obejmują wschodni fragment kompleksu leśnego położonego na zachód od miejscowości Marianek . Znajdują się tu fitocenozy grądowe, z przestojami dębowymi, niewielkie płaty fitocenozy ciepłolubnej dąbrowy oraz płaty dąbrowy kwaśnej. Te ostatnie występują tu na peryferiach geograficznego zasięgu. Szczególne cenne są fragmenty kompleksu leśnego chroniące starodrzew dębowy. Zachowały się tu nawet 100-letnie drzewostany.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się na zachód od miejscowości Marianek, położonej w gminie Gorzkowice, w powiecie piotrkowskim. Do Dąbraw w Marianku najlepiej kierować się z Gorzkowic, do których dostaniemy się PKS-em, lub koleją (trasa Piotrków- Gorzkowice). W Gorzkowicach znajdziemy również nocleg. Jednak najbliżej obszaru znajduje się gospodarstwo agroturystyczne „Płuciennik” w Kolonii Krzemieniewice Gorzkowice.
Do ciekawych atrakcji należy miejscowy kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach. Został on wzniesiony w latach 1896 - 98 przez Konstantego Wojciechowskiego, a w jego wnętrzu obejrzeć można m.in. obraz "Ecce Homo" sprzed 1798 r. oraz drewniany krucyfiks i rokokową ramę z XVIII w. We wsi Szczepanowice warto zaś odwiedzić dwór z XVIII stulecia, parterową budowlę drewnianej konstrukcji zrębowej.

Zagrożenia:

Przede wszystkim zmiany dynamiczne w fitocenozach leśnych, w większości przypadków prowadzące do zarastania i eutrofizacji dąbrów.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi ( www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: +48 (42) 664-10-00, +48 (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Gorzkowice (piotrkowski, woj. łódzkie)