Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Skoroszowskie Łąki

Kod obszaru:

PLH020093

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1359,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje łąki (39% terenu) leżące nad rzeką Lipniak i stawami (wody - 2% powierzchni) wraz z polami uprawnymi - 48% i lasami iglastymi - 10%.
Ekstensywnie uprawiane wilgotne łąki ostoi to jedno ze stanowisk czerwończyka nieparka, a także jedno z ostatnich w zlewni rzeki Baryczy stanowisk modraszków oraz przeplatki aurinii . Na łąkach rosną krwiściąg lekarski i czarcikęs łąkowy - rośliny, którymi żywią się modraszki oraz przeplatka aurinia, a także wiele innych chronionych gatunków roślin, w tym storczyki.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony we wschodniej części województwa, pomiędzy miejscowościami: Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Masłowiec, Czeszów, Skoroszów. Ostoję rozcina we wschodniej części droga wojewódzka nr 15 Trzebnica - Milicz i wlasnie ta droga mozna dojechac do Skoroszowa skad drogami lokalnymi dotrzec do ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Trzebnicy mona zwiedzic opactwo cystersek z XIII-XVIII w., a w Miliczu sredniowieczny uklad zabudowy miejskiej, ruiny zamku ksiazat Olesnickich z XIV wieku i palac klasycystyczny w parku palacowym z 1800 roku, grodzisko Chmielnik z ok. 7000 lat pne.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Trzebnicy oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: zmiana sposobu użytkowania terenu melioracja oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Jesionki i Lipniaka spowodowane, w szczególności budową stawów prywatnych. uciążliwość sąsiedztwa miasta i wiosek, w tym zagrożenie skażeniem ściekami i nawozami, składowania odpadów, wypalanie traw na wiosnę, zarastanie łąk przez brzozę, trzcinę, ekspansywne trawy, nawłoć kanadyjską i wrotycz, zabudowa, ruch weekendowy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Biedaszkowa Łąka - rezerwat leśny
• Dolina Baryczy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

Jednostki administracyjne:

• Trzebnica (trzebnicki, woj. dolnośląskie)