Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lubiaszów w Puszczy Pilickiej

Kod obszaru:

PLH100026

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

206 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rezerwat Jodły Lubiaszów, chroniący ekosystemy o naturalnych cechach, dawnej Puszczy Pilickiej. Powierzchnia obszaru w zdecydowanej części zajęta jest przez fitocenozy grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, w odmianie małopolskiej, z udziałem jodły pospolitej. Grądy reprezentują szerokie spektrum zróżnicowania ekologicznego: od higrofilnych grądów niskich do grądów wysokich z udziałem gatunków termofilnych. Cechą świadczącą o naturalnym charakterze ekosystemów jest ponadto duży udział martwego drewna na dnie lasu.
Występują tu stare drzewostany jodły w wieku 150 lat o wysokości ponad 35 m, grupa modrzewia polskiego w wieku 140 lat o wysokości 40 m oraz 200-letnie dęby. W południowej części obiektu znajduje się dolina niewielkiego cieku, w której wykształcił się łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum. W obszarze stwierdzono 3 typy siedlisk leśnych.
Najważniejszymi wartościami przyrodniczymi są siedliska przyrodnicze o dużej reprezentatywności oraz duże powierzchnie fitocenoz, co daje możliwość niezakłóconego przebiegu procesów ekologicznych i zachowania gatunków typowych dla starych lasów. Obszar ma znaczenie w ochronie geograficznego zróżnicowania ekosystemów leśnych z jodłą pospolitą występującą na północnej granicy zasięgu w Europie. Naturalność ekosystemów potwierdza obecność licznych gatunków związanych z martwym drewnem. Stwierdzono występowanie 306 gatunków grzybów (największa liczba gatunków spośród rezerwatów Polski środkowej) oraz licznych bezkręgowców i ptaków typowych dla puszczańskich lasów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w miejscowości Golesze Małe, ok. 3 km od Lubiaszowa. Można tam dojechać z Łodzi, Tomaszowa Maz. i Bronisławowa. Właśnie w oddalonym o 3 km Bronisławowie znajduje się ośrodek wypoczynkowy z bazą noclegową i gastronomiczną. Poza tym w pobliskich Barkowcach Mokrych (nad Jeziorem Sulejowskim) można spędzić noc w ośrodku wypoczynkowym, gospodarstwie agroturystycznym lub pod namiotem na prywatnym kempingu.
Wśród atrakcji turystycznych na uwagę zasługuje ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata wokół Zbiornika Sulejowskiego - pętla o długości 68.5 km. Przebiega ona przez obszar ochrony Lubiaszów tak, by można było podziwiać kolekcję dwustuletnich dębów szypułkowych oraz grupa 140-letnich modrzewi polskich, a także jodły osiągające 37 m wysokości i do 3 m w obwodzie. Na skraj lasu w Lubiaszowie można podziwiać około 200-letnią sosnę oraz z krzyżem upamiętniającym czas Powstania Styczniowego.
Poza tym przebiega tędy niebieski Szlak Rzeki Pilicy prowadzący z Piotrkowa Trybunalskiego, wokół Zbiornika Sulejowskiego, wzdłuż rzeki Pilicy. Bardzo malownicza i atrakcyjna trasa dostępna dla turystów pieszych i rowerowych łączy dwa parki krajobrazowe: Sulejowski i Przedborski.
W niewielkiej odległości od Lubiaszowa znajduje się Zalew Sulejowski, utworzony na potrzeby miast Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Jest to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych jak kajakarstwo lub windsurfing.
Ok. 10 km na północ w Wolborzu warto zobaczyć Pałac biskupów kujawskich zbudowany w latach 1768-1773 w stylu późnobarokowym oraz kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja, zbudowany prawdopodobnie w XV wieku. Ta gotycka, jednonawowa świątynia po pożarze w 1549 roku została odbudowana i powiększona. Również w Wolborzu znajduje się rynek tworzący wraz z przyległymi uliczkami w kształcie wrzeciona unikatowy układ urbanistyczny z XIII wieku.
Punkt informacji turystycznej PTTK oraz informacji agroturystycznej zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lubiaszów - rezerwat leśny
• Sulejowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Zalewu Sulejowskiego i okolic, Ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz, latającyholender@tenbit.pl, tel: 605 737 787

Jednostki administracyjne:

• Sulejów (piotrkowski, woj. łódzkie)