Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki nad Wojkówką

Kod obszaru:

PLH180051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

9,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar chroni niewielkie, choć cenne fragmenty roślinności ciepłolubnej i kserotermicznej, rzadko reprezentowane na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich i Pogórza Dynowskiego. Obejmuje trzy kompleksy muraw kserotermicznych, wykształconych na wychodniach łupków bogatych w węglan wapnia. Zlokalizowane są przy wierzchowinach nad doliną Wisłoka - jedna w Wojkówce (369 m n.p.m.), druga poniżej Rzepnika (438 m n.p.m.), trzecia nad Odrzykoniem (386 m n.p.m.).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w południowo – wschodniej części Polski, w gminie Wojaszówka, 15 km na północ od Krosna. Do dwóch z trzech muraw wchodzących w skład ostoi (koło Odrzykonia i w Wojkówce) można PKS-em z Krosna. Nocleg można znaleźć w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się w okolicy.

ODRZYKOŃ – największa miejscowość w gminie
Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek „Kamieniec” z XIV wieku,
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki
 • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny
 • Kaplica Matki Boskiej z Lourdes
 • Pomnik poległych za ojczyznę w latach 1914-1921
 • Cmentarz choleryczny z XIX wieku
 • Muzeum Wsi
 • ślady grodziska Wiślan z IX wieku

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Ścieżka przyrodnicza łącząca Odrzykoń z rezerwatem Prządki
 • Ścieżka przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec” (1,5 km)
 • Niebieski szlak turystyczny (20 km)

Turystyka krajoznawcza, pieszo – rowerowa:

 • Ścieżka pieszo – rowerowa „Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu”

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

 • Trasa rowerowa „Śladami Zamieszańców” (Zamieszańcami nazywano Rusinów wyznania greckokatolickiego, tworzących odosobnioną grupę etniczną) (ok. 20 km)
 • Transgraniczny szlak rowerowy „Beskidzkie Muzea” (32 km)

RZEPNIK
Turystyka krajoznawcza:

 • Dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Paraskewy
 • Dąb bezszypułkowy liczący około 450 lat – pomnik przyrody

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Niebieski szlak turystyczny (20 km)

WOJKÓWKA
Turystyka krajoznawcza:

 • Kaplica p.w. św. Zofii

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla ostoi jest jej zarastanie bądź celowe zalesianie. Problemem jest też zmiana bądź zaniechanie użytkowania.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Gminne Centrum Informacji w Odrzykoniu ul. Władysława Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń tel./fax (13) 43 117 26

Jednostki administracyjne:

• Wojaszówka (krośnieński (podkarpackie), woj. podkarpackie)