Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Komaszyce

Kod obszaru:

PLH060063

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

127,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Projektowany obszar znajduje się w pobliżu miejscowości Komaszyce Stare i Wólka Komaszycka. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego obiekt ten znajduje się w Kotlinie Chodelskiej będącej subregionem Wyżyny Lubelskiej. W skład projektowanej ostoi wchodzi torfowisko niskie występujące w dolince małego cieku będącego dopływem Chodelki. Dolina tego cieku jest asymetryczna. Prawa - szersza część doliny sąsiaduje od południa gruntami użytkowanymi rolniczo i zabudowaniami wsi Komaszyce Stare. Zbocza doliny są tu zbudowane ze skał węglanowych i pokryte utworami pyłowymi. Od północy graniczy piaszczystym, podłużnym wyniesieniem użytkowanym rolniczo i częściowo zabudowanym (wieś Wólka Komaszycka). Torfowisko w części centralnej pocięte jest licznymi dołami potorfowymi. Przecina je szosa asfaltowa (na nasypie) oraz ciek Komaszycki (największy rów), a także rowy melioracyjne. W latach 1998-1999 pogłębiono i oczyszczono z mułu i roślinności szuwarowej oraz zaroślowej główny ciek. W wyniku tych zabiegów znacznie obniżył się poziom wody na torfowisku. Na terenie projektowanego obszaru wykształciły się zbiorowiska wodne z klas ramienic, roślinność pleustonowa i podwodna, szuwarowe z klasy szuwar, łąkowe z klasy Molinio-Arrhenantheretea, torfowiskowe z klasy zbiorowisk torfowisk przejściowych oraz zaroślowe i leśne z klasy olsów. W zbiorowiskach tych zanotowano stanowiska kilkunastu rzadkich i objętych ochroną prawną gatunków roślin jak: lipiennik Loesela, kukułka krwista i kukułka krwista żółtawa, kukułka plamista, kruszczyk błotny, tłustosz pospolity dwubarwny, zerwa kulista, marzyca ruda, turzyca Davalla, kosatka kielichowa, gnidosz błotny, pływacz zwyczajny, grzybienie białe, bobrek trójlistkowy oraz mech skorpionowiec brunatny. Na torfowisku tym występują różnej wielkości i kształtu stare wyrobiska torfu. W ostatnich latach wykopano kilka nowych sadzawek i małych stawów. Głównym celem ochrony jest zachowanie siedlisk lipiennika Loesela, gatunku z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to bardzo liczna populacja licząca około 400 okazów (największa na terenie województwa lubelskiego i jedna z większych w Polsce). Na obszarze zidentyfikowano 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - twarde oligo- mezotroficzne wody z podwodnymi łąkami ramienic, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. Rejon ten jest też ostoją rzadkich gatunków owadów, płazów i gadów. Występują tu 2 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. Odnotowano na tym terenie gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Na terenie projektowanej ostoi występują także objęte ochroną prawną gatunki zwierząt jak: rzekotka drzewna, żaba wodna, żaba trawna, kumak nizinny, traszka zwyczajna, ropucha szara, jaszczurka żyworódka; błotniak łąkowy, błotniak stawowy, derkacz, czajka, bekas kszyk, świergotek łąkowy, brzęczka, łozówka, rokitniczka i inne.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Opole Lubelskie:
Nałęczowska Kolejka Dojazdowa, pociąg dojazdowy „Nadwiślanin”, miłośnicy wędkarstwa mogą spędzić czas nad rzeką Chodelką, kąpielisko w Opolu Lubelskim, walory kulturowe: Pałac Lubomirskich, Pałac w Parku Miejskim, Park Miejski, Kościół pod wezwaniem NMP, Nałęczowska Kolej dojazdowa, Spichlerz, ścieżki rowerowe: Kazimierz Dolny-Opole Lubelskie i inne, baza gastronomiczna i noclegowa: hotel „Karczma Opolska”, „Ratusz Cafe”, „Piwiarnia Marzycieli”, agroturystyka, plantacje chmielu, Kraina Lessowych Wąwozów.
Punkt Informacji turystycznej: Opole Lubelskie, PTTK Oddział Chełm
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla stanowisk lipiennika Loesela jest obniżanie poziomu wody (melioracje odwadniające), brak koszenia, a także budowa nowych sadzawek i stawów.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• derkacz - ptak
• modraszek telejus - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Punkt Informacji turystycznej w Opolu Lubelskim ul. Długa 17 tel. (081) 8272133), email: pit.opole@gmail.com
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Opole Lubelskie (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)