Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełomowa Dolina Narwi

Kod obszaru:

PLB200008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

7649,1 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na Nizinie Środkowopolskiej, na Kurpiach. Ostoja obejmuje 16 km odcinek rzeki Narwi między miejscowościami Bronowo i Piątnica oraz jej bogato urzeźbioną strefę krawędziową. Dolina rzeki zwęża się na tym odcinku do około 1,5 do 2,0 km szerokości. Narew płynie na tym odcinku nieuregulowanym korytem, tworząc liczne meandry, starorzecza i rozgałęzienia. Największe skupisko starorzeczy znajduje się pomiędzy Łomżą a Kalinowem. O charakterze terenu i bogatej roślinności decydują coroczne wylewy Narwi. Szata roślinna ostoi jest bardzo urozmaicona. Występuje tu zarówno roślinność związana z terenami podmokłymi, jak również skrajnie suche murawy napiaskowe i kserotermiczne. Wyraźna jest specyficzna strefowość roślinności w poprzek doliny charakterystyczna dla dużych naturalnych rzek nizinnych. We wschodniej części obszaru spotyka się płaty olsów i łęgów. Na stokach doliny występują miejscami świetliste dąbrowy oraz płaty grądów. Ogółem na terenie obszaru stwierdzono występowanie 8 rodzajów siedlisk cennych dla ochrony europejskiej przyrody. Największą powierzchnię z nich zajmują priorytetowe lasy łęgowe (4%), które występują m.in. w rezerwacie przyrody Wielki Dział. Obszar ten stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Występuje tu 40 gatunków ptaków cennych dla ochrony przyrody w Europie oraz 20 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Do szczególnie cennych ptaków odbywających tu lęgi należą: batalion, wodniczka oraz dubelt. Obszar jest również ważnym miejscem odpoczynku dla migrujących ptaków w okresie wiosennym. W czasie wędrówek przebywa tu powyżej 5000 osobników batalionów. W okresie lęgowym obszar zasiedlają również: rybitwa białoskrzydła, rybitwa czarna, krwawodziób i sowa błotna. W 1993 r. na obszarze ostoi gnieździł się jeszcze kulon, którego gniazdowanie nie zostało później potwierdzone. Wody Narwi są ważną ostoją ichtiofauny, w tym 4 gatunków cennych dla ochrony przyrody w Europie: minoga ukraińskiego, różanki, bolenia i piskorza. Na terenie ostoi znajduje się również stanowisko żółwia błotnego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się niedaleko Łomży leżącej między Białymstokiem a Ostrołęką. Do Łomży najlepiej odjechać komunikacją PKS z Warszawy, Olsztyna, Ostrołęki lub Białegostoku. Nocleg w Łomży można znaleźć w jednym z kilku hoteli lub zajazdów. Bogatą ofertę mają także gospodarstw agroturystyczne, pola namiotowe i biwakowe oraz ośrodki wypoczynkowe znajdujące się w gminach na terenie, których leży ostoja.

Niedaleko Łomży warto odwiedzić malowniczo położony Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, w którym możemy bliżej poznać kulturę i tradycje kurpiowskie. Folklor Kurpii możemy również poznać podczas wielu imprez kulturalnych organizowanych w Nowogrodzie m.in. Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Kurpiowskich oraz Przeglądu Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Miłośnicy przyrody, a szczególnie awifauny, na pewno nie ominą terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na teranie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi na turystów czeka kilka ciekawych szlaków turystycznych m.in. pieszy szlak turystyczny Stara Łomża - Siemień Nadrzeczny - Pniewo - Gać oraz pieszo - rowerowy szlak Chwały Oręża Polskiego biegnący drogą Piątnica - Kalinowo - Krzewo - Bronowo. W Łomży organizowane są corocznie Konfrontacje Teatrów Szkół Średnich, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych TUMULT oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego Wirującą Strefa.

Zagrożenia:

  • Zmiany stosunków wodnych;
  • zabudowa obrzeża doliny;
  • kłusownictwo;
  • budowa linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w sprawności technicznej. Na obszarze będą prowadzone działania związane z swobodnym spływem wód i kry. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kalinowo - rezerwat leśny
• Wielki Dział - rezerwat leśny
• Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• sowa błotna - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bielik - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• żółw błotny - gad
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• boleń - ryba
• minóg ukraiński - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• kreślinek nizinny - bezkręgowiec
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• muchołówka mała - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• rzepik szczeciniasty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Tel: 85 7406981 wew. 10, 85 7403380 wew. 10, http://www.rdos.eu
  • Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego http://www.wigry.win.pl
  • Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego http://www.biebrza.org.pl/

Informacja turystyczna:

  • Portal turystyczny http://www.suwalszczyzna.com.pl

Jednostki administracyjne:

• Łomża (łomżyński, woj. podlaskie)
• Piątnica (łomżyński, woj. podlaskie)
• Wizna (łomżyński, woj. podlaskie)
• Łomża m. (Łomża, woj. podlaskie)
• Nowogród (łomżyński, woj. podlaskie)
• Miastkowo (łomżyński, woj. podlaskie)
• Zbójna (łomżyński, woj. podlaskie)
• Mały Płock (kolneński, woj. podlaskie)
• Rutki (zambrowski, woj. podlaskie)
• Zawady (białostocki, woj. podlaskie)
• Tykocin (białostocki, woj. podlaskie)
• Dobrzyniewo Duże (białostocki, woj. podlaskie)
• Choroszcz (białostocki, woj. podlaskie)
• Trzcianne (moniecki, woj. podlaskie)
• Krypno (moniecki, woj. podlaskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska