Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Julianów

Kod obszaru:

pltmp406

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

33,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Torfowisko Julianów (o pow. ok. 35 ha) leży na Pagórach Chełmskich w odległości ok. 3 km od miejscowości Nowosiółki. Jest to popława krasowa - klasyczny przykład dużej formy krasu kredy piszącej uwarunkowanej strukturą podłoża; wyrównane, akumulacyjne dno, okresowo podmokłe. Zbocza wzniesień zamykających torfowisko od północy, wschodu i południa stanowią rozległe pola uprawne i łąki, a od zachodu - lasy. W zagłębieniu tym występuje torfowisko niskie (o pow. 30 ha) o zasobności złoża 781 tys. m3, średniej miąższości 2,67 m (maksymalnej 3,00 m.). Torf z tego złoża charakteryzuje się stopniem rozkładu - 22% i popielnością 10,5%. Złoże to było eksploatowane, prawdopodobnie do celów opałowych. Roślinność projektowanego rezerwatu jest zróżnicowana. Występują tu zbiorowiska wodne, szuwarowe, łąkowe, torfowiskowe, zaroślowe i leśne. Dużą powierzchnię zajmuje zespół zarośla brzozy niskiej i wierzby rokity z dominującą brzozą niską i domieszką wierzby rokity. Olsy i zarośla łozowe występują na niewielkiej powierzchni - głównie w zachodniej części obiektu. Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska torfowiskowe z klasy niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe. Pod względem fitosocjologicznym zaliczono je do zespołów: młaka niskoturzycowa (z dominującą turzycą Davalla), zespół turzycy nitkowatej, łąki mszysto-turzycowej. Sporadycznie występuje zespół marzycy rudej. Na uwagę zasługują również niewielkie płaty zbiorowisk torfowisk wysokich z klasy Oxycocco-Sphagnetea. Zbiorowiska łąkowe występują głównie na obrzeżach torfowiska - głównie od strony wschodniej i południowej. Są to zespoły: łąk trzęślicowych, łąk ostrożeniowych i zespół wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej. Dość dużą powierzchnię projektowanego rezerwatu zajmują zbiorowiska szuwarowe jak: szuwar trzcinowy, skrzyp bagienny, trzciny pospolitej, szuwar turzycy zaostrzonej, szuwar turzycy błotnej, szuwar mozgi trzcinowatej. Rzadziej występują: szuwar turzycy prosowej i Szuwar pałki szerokolistnej. Zbiorowiska wodne wykształciły się w torfiankach i rowach. Przeważają zespoły zespół ramienicy pospolitej z dominującymi ramienicami i Zespół "lilii wodnych" z panującymi grzybieniami białymi. W niektórych torfiankach występują Zespół rdestnicy pływającej z przewagą rdestnicy pływającej, zespół wywłócznika okółkowego z dużym udziałem wywłócznika okółkowego i zespół z okrężnicą bagienną. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i objętych ochroną prawną roślin jak: brzoza niska, rosiczka okrągłolistna, pływacz zwyczajny, grzybienie białe, gnidosz królewski, kruszczyk błotny, storczyk krwisty, marzyca ruda, turzyca Davalla, jeżogłówka mała. Gnieździ się tutaj kilka rzadkich gatunków ptaków: bączek, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dziwonia, przepiórka, ortolan, stumieniówka. Na terenie projektowanego rezerwatu stwierdzono występowanie rzadkich i chronionych gatunków motyli dziennych: pazia królowej, strzępotka soplaczka, modraszka nausitousa, modraszka teleiusa, modraszka alcona, modraszka eumedona, czerwończyka nieparka i rojnika morfeusza.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Siedliszcze:
Dożynki gminne, międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski, Na wschód od rynku, w odległości 1 km, przy rozwidleniu dróg do Cycowa i Mogielnicy znajduje się, dawny dwór, obecnie szkoła podstawowa. W odległości 100 metrów od zespołu dworskiego, przy starym szlaku handlowym prowadzącym przez Mogielnicę i Bezek do Chełma, na dawnym cmentarzu z wojen szwedzkich znajduje się mogiła powstańców z lat 1863-64.
Do dzisiaj zachowały się tradycje: plecionkarskie, rzeźbiarskie, wyroby palm, pisanek, wieńców dożynkowych. Miejscowi muzycy wciąż grają na wiejskich weselach, masowo wyrabia się wędliny.
Siedliszcze: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

  • eksploatacja torfu
  • zarastanie
  • brak koszenia łąk

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Oddział PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15, 22-109 Chełm 6

Jednostki administracyjne:

• Siedliszcze (chełmski, woj. lubelskie)