Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Gościmskie

Kod obszaru:

PLH080036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2995,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje największe w zachodniej części Puszczy Noteckiej skupienie jezior rynnowych i wytopiskowych, w tym bezodpływowych. Teren leży na przewianych utworach sandrowych i charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Wody zajmują 13% terenu. Jeziora cechuje różne stadium zarastania, aż do fazy torfowisk i łąk i tam zachowały się najcenniejsze gatunki roślin. Brzegi niektórych jezior otaczają wysokie skarpy porośnięte lasami liściastymi (buczyny i grądy). Na większości obszaru panują jednak lasy borowe: bór świeży, a w najsuchszych i przeważnie bardziej wyniesionych miejscach - bór chrobotkowy. W otoczeniu jezior rozwinęły się lasy łęgowe. Lasy iglaste zajmują 74% powierzchni obszaru, lasy liściaste - 8%, siedliska łąkowe i zaroślowe - 1%, siedliska rolnicze - 2%.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Drezdenko – Skwierzyna do miejscowości Gościm, 13 km na południowy zachód od Drezdenka gdzie trzeba skręcić na południe w drogi lokalne. Do stacji Gościm można dojechać pociągiem relacji Piła – Skwierzyna.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wędkarstwo, sporty wodne.
Turystyka krajoznawcza: W Gościmiu można zwiedzić kościół neogotycki z 1898 r. z okazałą wieżą i zabudowę z przełomu XIX i XX w. m.in. szachulcową chałupę (nr. 51).
Turyści korzystają z bazy w ośrodkach wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niezgodna z ekologicznymi zasadami gospodarka leśna,
  • wypalanie,
  • nadmierna, niekontrolowana penetracja turystyczna, w tym piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych;
  • perspektywa lokalizacji szybów wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lubiatowskie Uroczyska - rezerwat leśny
• Czaplisko - rezerwat leśny
• Pojezierze Puszczy Noteckiej - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• żółw błotny - gad
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Skwierzyna, Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, www.skwierzyna.pl
  • PTPN Szczecińskie Towarzystwo Nauk
  • Nadleśnictwo Karwin i w niewielkim fragmencie nadleśnictwo Międzychód.

Jednostki administracyjne:

• Drezdenko (strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie)