Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Brodzkie

Kod obszaru:

PLH080052

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

829,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest na Wysoczyźnie Lubskiej. Obejmuje on m.in. równiny akumulacji biogenicznej, w obrębie których położone są dwa niewielkie jeziora: Brodzkie (50.6 ha, max. głęb. 1.2 m) i Suchodół (31.7 ha, max. głęb. 1.7 ha). Od południa i zachodu obszar równiny ograniczony jest Wałem Brody-Drewitz, którego niewielki fragment mieści się w granicach obszaru. Część północno-wschodnia i północna obszaru obejmuje równinę akumulacji fluwioglacjalnej oraz fragment ozu węglinieckiego. W południowo-wschodniej części znajdują się stawy Brodzkie, nieco oddalone od reszty obszaru. Na opisywanym terenie dominuje półnnaturalny krajobraz świeżych i wilgotnych łąk, z którymi dynamicznie związane są płaty szuwarów turzycowych ze związku Magnocaricion. Krajobraz naturalny kształtowany jest tam przede wszystkim przez fitocenozy łęgów Fraxino-Alnetum, z którymi przestrzennie i dynamicznie związane są zbiorowiska łęgów Querco-Ulmetum i rzadziej grądów Galio-Carpinetum. Na lokalnych wyniesieniach i stokach realizują się fitocenozy zespołu kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum oraz drobnopowierzchniowe płaty acydofilnych dąbrów. W krajobraz leśny wplecione są naturalne jeziora eutroficzne, a w okolicach Suchodołu również stawy po eksploatacji osadów biogenicznych.
Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi, zarówno na poziomie fitocenotycznym jak i krajobrazowym. Ekstensywna gospodarka rolna oraz zrównoważona gospodarka leśna, przyczyniły się do przetrwania wielu naturalnych i półnaturalnych fitocenoz w granicach proponowanego obszaru, dzięki czemu jest on ostoją rzadkich elementów zarówno flory jak i fauny. Do priorytetowych siedlisk należą tam zbiorowiska łęgów olszowych i olszowo-jesionowych, często o wzorcowo wykształconej strukturze i fizjonomii, a lokalnie także częstym udziałem jesionu w drzewostanie. Dominującym typem siedliska przyrodniczego są świeże i wilgotne łąki użytkowane ekstensywnie. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Niewątpliwie jednym z najcenniejszych
elementów szaty roślinnej są zbiorowiska wodno-błotne z klasy Isoëto-Nanojuncetea, reprezentowane przez zespoły. Występują one głównie na stawach w Brodach, gdzie w sprzyjających warunkach potrafią pokrywać niemal całą powierzchnię dna stawów i ich brzegów, co jest ewenementem w skali całego kraju. Skupiają wiele zagrożonych lub rzadkich w Polsce gatunków roślin. W jeziorze Suchodół odnotowano obecność rzadkiego zespołu jezierzy Najadetum marinae.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Brody – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Brody, na Wzniesieniach Gubińskich, między jeziorami: Brodzkim a Nabłocie. Do miejscowości Brody prowadzi droga nr 289.
Turystyka krajoznawcza:
Zabytki z XVII-XVIII wieku:

  • kościół pw. Wszystkich Świętych, dawniej światynia ewangelicka
  • pałac
  • oficyny
  • dawna poczta
  • brama miejska
  • park

Zagrożenia:

W ostatnich latach obserwuje się nadmierną eksploatację łęgów jesionowo-olszowych zarządzanych przez gminę Brody. Objawia się tam ona przede wszystkim rabunkowym pozyskiwaniem jesionu. Nieprzemyślane wycinki są przyczyną wiatrołomów. Jezioro Brodzkie charakteryzuje się wysokim stanem trofii, co spowodowane jest wpływem ścieków z wodami cieku, przepływającego przez jezioro. Od czasu funkcjonowania brodzkiej oczyszczalni ścieków zjawisko to zmniejszyło swoje natężenie. W łęgach w okolicy wsi Suchodół, na małej powierzchni, występuje zjawisko dzikiego składowania śmieci i gruzu przy leśnej drodze.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Zachodnie okolice Lubska - rezerwat leśny
• Uroczysko Węglińskie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• czapla biała - ptak
• gąsiorek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• kania ruda - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• rybołów - ptak
• zimorodek - ptak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95) 711 53 38, fax (95) 711 55 24 e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, http://gorzow.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Gubin (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)
• Brody (żarski, woj. lubuskie)