Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Wolicy

Kod obszaru:

PLH060058

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

938,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny Wolicy (dopływ Wieprza). W dolinie przeważają różne typy zbiorowisk łąkowych. W miejscach o mniejszej wilgotności występują świeże łąki użytkowane ekstensywnie z rajgrasem wyniosłym, złocieniem właściwym, komonicą zwyczajną, bodziszkiem łąkowym. W miejscach wilgotniejszych występują, zajmujące znaczną część obszaru, łąki ze związku łąki ostrożeniowe. Niewielkie fragmenty doliny zajmują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe z trześlicą modrą, czarcikęsem łąkowym, wierzbą rokitą, w sąsiedztwie których występuje ubogie młaka niskoturzycowa z turzycą Davalla, turzycą żółtą i kruszczykiem błotnym. W starorzeczach wykształca się zbiorowisko z osoką aloesowatą, grążelem żółtym, żabiściegiem pływającym i rzęsami. Niewielkie powierzchnie zajmują. Łęgi olszowo- jesionowe. W drzewostanie dominuje olcha czarna, w podszycie przeważnie bez czarny, natomiast w runie występują gatunki nitrofilne, głównie pokrywa zwyczajna i podagrycznik pospolity, niekiedy także nawłoć późna. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie czterech typów siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej oraz trzech gatunków zwierząt i jednego gatunku roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto w obszarze występuje bocian biały, wymieniany w Zał. I Dyrektywy Ptasiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Grabowiec:
wędkarstwo, dożynki parafialno-gminne, droga rowerowa, Góra Zamkowa, dobra kultury objęte ochroną: Bronisławka-Grabowiec Zamczysko, grodzisko na górze zamkowej, Skomorochy- Zespół podworski, Skomorochy Duże: dwór drewniano-murowany, rajdy turystyczne: „pieczony ziemniak”
Grabowiec: PTTK w Zamościu
Krasnystaw:
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów: Chmielaki Krasnostawskie, Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.
Miączyn:
Wzniesienie w Czartorii ( 273,2 m n.p.m.). Warte zobaczenia: staw w parku podworskim w Świdnikach, rezerwat susła perełkowanego w Miączynie Kolonii, pałac w Niewirkowie - rezydencja Płacheckich, obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa, Obszar ma doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą.
Skierbieszów:
W granicach Parku znajduje się wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy (XVI w.; przebudowany ze zboru kalwińskiego), kościoły w Skierbieszowie (XVII w.) i Surhowie (XIX w.), otoczone parkami zespoły pałacowe i dworskie w: Surhowie (1820 r.), Orłowie Murowanym (1842 r.), Stryjowie (1897 r.), Kalinówce (XIX w.), Łaziskach (XX w.), park podworski w Hajownikach. Inne zabytkowe obiekty to: ruiny zajazdu w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodzisko w Skierbieszowie, pozostałości zamczyska w Orłów Murowany zwane "Murami". Przez teren Parku przebiegają 3 szlaki turystyczne: "Szlak po Działach Grabowieckich", "Szlak Ariański" "Szlak Tadeusza Kościuszki" oraz ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stryjowskie Wąwozy". Jedynymi obiektami bazy noclegowej na terenie Parku są gospodarstwa agroturystyczne w Skierbieszowie. Zapleczem noclegowym dla turystów mogą też być pobliskie miasta Zamość i Krasnystaw. Punkt Informacji Turystycznej w Skierbieszowie.
Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Skierbieszów: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skierbieszowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• bóbr europejski - ssak
• różanka - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
  • Urząd Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec http://www.grabowiec.pl, (084) 651- 24-74, grabowiec@poczta.internetdsl.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl
  • Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie ul. Zielona 3 tel. 084-621-36-54 turystyka5@onet.eu

Jednostki administracyjne:

• Skierbieszów (zamojski, woj. lubelskie)
• Grabowiec (zamojski, woj. lubelskie)