Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Miały

Kod obszaru:

PLH300042

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

514,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Dolina Miały ma ponad 6 km długości i usytuowana jest w obszarze wydmowym Puszczy Noteckiej na międzyrzeczu Warty i Noteci. Po obu stronach rzeki Miały położone są lasy łęgowe, miejscami przechodzące w olsy. Równolegle do północnego brzegu rzeki położone jest jezioro Święte. Powierzchnia torowisk mszarnych wokół niego wynosi aż 27 ha. W granicach ostoi znajdują się również płytkie jeziora eutroficzne z szerokimi strefami szuwarowymi w otoczeniu łęgów olszowych. Są to jeziora: Wielkie, Małe, Księże i Bąd. Teren doliny Miały nosi wyraźne ślady przekształcenia w wyniku rozległego pożaru oraz następującej po nim eutrofizacji i zakłóceniu stosunków wodnych, które miały miejsce w latach 90-tych. Istotne przedmioty ochrony obszaru to aldrowanda pęcherzykowata oraz cenne siedliska Natura 2000 - torfowiska nakredowe z kłocią wiechowatą. Aldrowanda występuje najliczniej w strefie przejściowej między zbiorowiskami szuwaru wysokiego, a torfowiskiem. Obszar wyróżnia się dużą różnorodnością siedlisk, najistotniejsze to torfowiska nakredowe, torfowiska alkaliczne, jeziora ramienicowe i zbiorowiska włosieniczników. Ostoja jest ważnym miejscem występowania zbiorowisk rzadkich i ginących na terenie Wielkopolski, m.in. odnotowano aż 12 gatunków chronionych torfowców, w tym zagrożonego w skali kraju Sphagnum fuscum oraz obecność 5 gatunków zagrożonych ramienic, związanych z jeziorami i strefami podmokłymi torfowisk.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się pomiędzy miejscowościami Miały i Mężyk. Do pierwszej miejscowości możemy dostać się pociągiem, gdyż w Miałach znajduje się stacja kolejowa trasy Hamburg- Szczecin- Poznań- Warszawa. Komunikację autobusową na obszarze gminy zabezpiecza Przedsiębiorstwo PKS w Pile, Wałczu i Poznaniu oraz Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna w Poznaniu. Obsługiwane są miejscowości na trasie Piła- Czarnków- Wieleń- Drezdenko, Trzcianka- Kocień Wielki- Wieleń- Herburtowo- Drezdenko, Wieleń- Miały- Biała, Krzyż- Wieleń- Dębogóra. W Miałach znajdziemy również bazę noclegową i gastronomiczną. Tą ostatnią zapewni także miejscowosć Mężyk, gdzie bogatą ofertę przedstawia zwłaszcza „Uroczysko nad Rowem Syzyfa”. Dużo większy wybór gastronomiczno- noclegowy zapewni położone na północ od Miał, w odległości około 10km, miasto Wieleń. Tam też znajdziemy drugą stację kolejową, tym razem linii relacji Piła- Krzyż- Gorzów Wlkp.- Berlin.
Największym bogactwem tego obszaru jest piękno przyrodnicze, które zachęca do odpoczynku na łonie natury. Możemy wybrać aktywną formę turystyki, począwszy od pieszych i rowerowych wycieczkach, kończąc na turystyce kajakowej. Miała jest dostępna dla kajaków od wsi Hamrzysko, położonej 8 km poniżej źródeł rzeki. W górnym biegu łączy ze sobą 9 bardzo malowniczych, rynnowych jezior, w środkowym mija niewielkie wsie i porusza kilka młynów. Jest zatem szlakiem miejscami nieco trudnym i dość uciążliwym z uwagi na wspomniane młyny, jednak niedogodności przysłoni fakt, iż pod względem krajobrazowym stanowi jedną z najpiękniejszych tras na terenie województwa wielkopolskiego.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest obniżanie poziomu wód gruntowych i zarastanie torfowisk głównie przez sosnę i brzozę. Niepokojący jest również obniżenie stanu sanitarnego rzeki Miały.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza Notecka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• aldrowanda pęcherzykowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu (www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72)

Jednostki administracyjne:

• Wieleń (czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie)