Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Lubszy

Kod obszaru:

PLH080057

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

724,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

"Dolina Lubszy" stanowi część zatwierdzonego Obszaru Natura 2000 "Uroczyska Borów Dolnośląskich". W granicach proponowanego obszaru znajduje się część doliny rzeki Lubszy, należąca do mezoregionów Kotlina Zasiecka i Obniżenie Nowosolskie oraz Wzniesień Żarskich w południowej części.
Do najcenniejszych siedlisk przyrodniczych należą niewątpliwie łęgi olszowe i olszowo-jesionowe, które lokalnie wyróżnia często masowa obecność pióropusznika strusiego Matteuccia struthiopteris. Zachowały się tam również fragmenty łęgów źródliskowych Carici remotae-Fraxinetum. Lasy bagienne reprezentowane są przez zespoły brzeziny bagiennej Vaccinio-Betuletum pubescentis i olsu torfowcowego Sphagno-Alnetum. Ze względu na znaczne przekształcenie roślinności w dolinie rzeki (pinetyzacja) fitocenozy grądów i łęgów wiązowo-jesionowych nie zajmują większych powierzchni . Na uwagę zasługuje niewielkie torfowisko koło Lipska Żarskiego, na którym stwierdzono m.in. zespół Caricetum paniceo-lepidocarpae.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Jasień - siedziba gminy, nieduże miasto zajmujące około 3 km2 powierzchni. Jasień położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego w powiecie żarskim 14 km od stolicy powiatu Żar. Leży na obszarze Obniżenia Nowosolskiego nad Lubszą. Miasto leży na południowy zachód od Zielonej Góry, przy drodze nr 287. Gmina Jasień należy do najbardziej zalesionych gmin województwa lubuskiego i powiatu żarskiego. Tutejsze lasy obfitują w grzyby, jagody, borówki. Przez Jasień przebiega niebieski szlak turystyczny - Jasień - Trzebiel o długości 25,2 km. W Jasieniu zlokalizowane jest łowisko ryb PZW, które jest czynne przez cały rok.
Turystyka krajoznawcza:

  • Barokowy kościół p.w. MB Różańcowej wzniesiony w latach 1733 - 1734. Budowla jednonawowa z transeptem, zamknięta trójbocznie od wschodu, murowana z cegły. Od strony zachodniej prostokątna wieża z hełmem i iglicą.
  • Pałac w stylu barokowym użytkowany jako ratusz w latach 1881-1945. Piętrowy, murowany z cegły, nakryty mansardowym dachem z powiekami, w elewacji frontowej (przy wejściu) dwa kamienne kartusze (parter) i trójkątne przyczółki (piętro). We wnętrzu zachowane sklepienia krzyżowo-kolebkowe i stiukowa dekoracja sufitów.
  • Założenia folwarczne z około 1780 roku na obrzeżach osiowego ogrodu w pobliżu pałacu. Zespół tworzą murowane, parterowe domy robotnicze, kordegardy i budynki gospodarcze. Dużą część zabudowy wyburzono w XIX i XX wieku.
  • Część zabudowy mieszkalnej o zróżnicowanej architekturze z końca XVIII wieku, pierwszej i drugiej połowy XIX stulecia i początku wieku XX.
  • Namniejszy w Polsce krzyż pokutny (wysokość 37 cm) wykonany z kamienia młyńskiego, widnieje na nim data 1813. Krzyż znajduje się przy kościele.
  • Symboliczny głaz z tablicą stojący w miejscu przebiegu 15 południka szerokości geograficznej (granice miasta pod wsią Budziechów), w oparciu o który mierzony jest czas środkowoeuropejski.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest borowinie siedlisk powodowane pinetyzacją znacznej części doliny rzeki, zwłaszcza wyższych terasów. Mamy tam często do czynienia z leśnymi zbiorowiskami zastępczymi na siedliskach łęgu wiązowo-jesionowego, grądu, kwasnej dąbrowy i brzeziny bagiennej. Zagrożenie stanowią również obce gatunki krzewów, lokalnie wykazujące tendencje do rozprzestrzeniania się, a tym samym neofityzacji zbiorowisk leśnych. Należą do nich: Amelanchier spicata, Physocarpus opulifolius i Padus serotina. W korycie rzeki spotyka się różnego rodzaju odpady, np. opony, AGD i inne.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wschodnie okolice Lubska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95) 711 53 38, fax (95) 711 55 24 e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, http://gorzow.rdos.gov.pl/
  • Oddział Zielonogórski PTTK w Zielonej Górze ul. Kupiecka, 65-426 Zielona Góra tel. (68) 327 03 23 e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl, www.omzgora.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Jasień (żarski, woj. lubuskie)
• Lipinki Łużyckie (żarski, woj. lubuskie)