Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Kamionki

Kod obszaru:

PLH300031

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

847,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na południowych obrzeżach Pojezierza Międzychodzkiego. Jej powierzchnia przekracza 840 hektarów. Obszar obejmuje fragment rynny polodowcowej, której dnem płynie rzeka. Dominują tu lasy liściaste, głównie bukowe oraz usytuowane w dolinie siedliska higrofilne, z podłożem organicznym, wykorzystywane uprzednio jako użytki zielone. Szczególne znaczenie mają także lasy łęgowe w dolinie rzeki, zwłaszcza te w kompleksie ze źródliskami z klasy Montio-Cardaminetea.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

W pobliżu obszaru znajdują się wsie Kamionna i Mnichy. Przebiega tędy droga nr 24. W odległości około 4 km położone jest miasto Gorzyń, jeszcze dalej- Międzychód. Nocleg oraz wyżywienie znajdziemy właśnie w tych miastach, które ponadto mają bardzo dobre połączenie komunikacyjne. Możemy również skorzystać z oferty jednego z gospodarstw agroturystycznych, np. gospodarstwa „Przylesie” w Kwilczu czy „Zacisze” w Kornatowicach.

Kamionna:
Niezwykłe piękno przyrody omawianego regionu zachęca do wycieczek i odpoczynku na łonie natury. Świadomość posiadania cennego bogactwa fauny i flory i zarazem duma i chęć ich ochrony przez tutejszych mieszkańców, powodują, że nawet w najmniejszych wsiach prowadzi się działania w tym kierunku. Działania, które mogą jednocześnie stanowić ciekawe, nieco odmienne atrakcje dla turystów. Są tu organizowane różne imprezy, które mają pokazać historię i zwyczaje tego regionu, a także są okazją do pochwalenia się bogactwem przyrody i apelu o jego ochronę. Między innymi, co roku odbywa się tu Jarmark. Na rynku pojawiają się jarmarczne stragany, a na nich dziergane serwetki, korale z nasion, hafty, rzeźby. Nadleśnictwo Międzychód oferuje sadzonki roślin ozdobnych, Dom Kultury prezentuje różne wystawy, dzieci mogą zajrzeć do zagrody ze zwierzętami. Nie brakuje różnych przysmaków: jeszcze ciepłego chleba ze smalcem, smażonego sera, pyr z gzikiem, pączków i świeżego ciasta drożdżowego, przygotowywanych przez mieszkanki Kamionny. Wszystkiemu towarzyszą występy muzyczne. Co roku nie może także zabraknąć wspólnego smażenie powideł czy wizyty Berów- grupy przebierańców, która od niepamiętnych czasów świętuje karnawałowe ostatki, odwiedzając wszystkie domostwa we wsi. Tańczą , grają, zbierają datki na podkoziołek- ostatnia zabawę w karnawale, a przede wszystkim "murzą" twarze napotykanych ludzi sadzą.
Szlaki i ścieżki turystyczne:

  • Kamionna – Prusim- szlak oznakowany kolorem żółtym przeznaczony jest dla pieszych turystów, a czarnym dla rowerzystów;
  • Kamionna – rezerwat„Kolno Międzychodzkie”;
  • Kamionna - Mnichy – Mniszki;
  • Mniszki – Kamionna -szlak czerwony;
  • Mniszki – Lewice -szlak czerwony;
  • Mniszki – Łowyń - szlak żółty;
  • Ścieżka rowerowa „Śladami Radusza”;
  • "Bobrowy zakątek".

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• zatoczek łamliwy - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu ( www.poznan.mos.gov.pl, fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 ) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ( www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl, fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72) Wielkopolska Organizacja Turystyczna (www.wielkopolska-turystyka.pl)

Jednostki administracyjne:

• Międzychód (międzychodzki, woj. wielkopolskie)