Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Patria nad Odrzechową

Kod obszaru:

PLH180028

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

572,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje lasy wykształcone na glebach brunatnych powstałych na utworach fliszu karpackiego. Lasy liściaste (żyzna buczyna karpacka i grąd) zajmują 99% powierzchni, pozostałą część – 1% powierzchni stanowią siedliska rolnicze. Lasy zostały zaliczone do siedlisk priorytetowych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W tym załączniku wymieniono również, występujące tu, 2 gatunki owadów (biegacza urozmaiconego i zgniotka cynobrowego) oraz 1 gatunek płaza (kumak górski).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Krosno – Sanok do miejscowości Zarszyn, gdzie trzeba skręcić na południe nie dojeżdżając do miejscowości Odrzechowa.
Walory turystyczne związane są z pozostałościami kultury Łemków, mieszkających tu 50 lat temu.
Walory przyrodnicze stanowią o atrakcyjności ostoi. Możliwe jest uprawianie górskiej turystyki pieszej i konnej oraz wszelkie formy związane z atrakcjami lasu. W pobliżu znajduje się sztuczny zbiornik wodny w Sieniawie.
W pobliskiej Odrzechowej znajduje się Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki BIP zajmujący się hodowlą bydła, kóz karpackich i koników huculskich. W ramach rozwijania turystyki konnej organizowane są „łemkowskie przepędy bydła i koni huculskich”, rajdy konne, kuligi, nauka jazdy konnej, cykliczna impreza plenerowa „Pożegnanie wakacji z koniem huculskim”. Na miejscu można skorzystać z usług agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć:

  • Gospodarka leśna, w tym nadmierne pozyskiwanie drewna,
  • wandalizm
  • zaśmiecanie,
  • masowe pojawy gatunków synantropijnych
  • zaniku siedlisk bytowania cennych zwierząt.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak górski - płaz
• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec
• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów www.podkarpackie-turystyka.pl, www.podkarpackie.travel.pl
  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki BIP http://www.odrzechowa.izoo.krakow.pl/info.html

Jednostki administracyjne:

• Zarszyn (sanocki, woj. podkarpackie)