Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska w Lasach Stepnickich

Kod obszaru:

PLH320033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2749,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej. Obejmuje obszar trzech sąsiadujących rezerwatów przyrody (zajmujących w sumie prawie połowę ostoi) oraz tereny leśne i łąki pomiędzy nimi. Rezerwat leśno-torfowiskowy "Olszanka" jest kopułowym torfowiskiem wysokim typu bałtyckiego. Torfowisko to należy do najbardziej interesujących utworów tego rodzaju, zarówno ze względu na swoją genezę, układ stratygraficzny złoża jak i charakterystyczną fizjografię oraz strefowość obecnie występujących zbiorowisk roślinnych. Rezerwat torfowiskowy "Wilcze Uroczysko" jest rozległym kompleksem torfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego na terasie nadzalewowej, uformowanej, przez kopułowe torfowisko wysokie między dopływami Odry - rzeką Krępą i Gowienicą. Rezerwat leśny "Uroczysko Święta" stanowi fragment rozległego kompleksu torfowisk u ujścia Odry do Zalewu Szczecińskiego.
Obszar jest ważny ze względu na ochronę torfowisk wysokich, lasów łęgowych i borów bagiennych. Występują tu bardzo dobrze zachowane, typowe dla Pomorza olsy i łęgi jesionowo - olszowe a także bory bagienne. Występuje tu 28 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I dyrektywy Ptasiej. Jest to jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk długosza królewskiego. Obszar w znacznej większości (prawie 65%) jest pokryty przez lasy liściaste, ponad jedną czwartą obszaru stanowią obszary podmokłe porosłe roślinnością (torfowiska, bagna, roślinność nadbrzeżna, młaki), łąki i zarośla (10%).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Do ostoi dojedziemy drogą krajową nr 6 jadąc na zachód. Następnie należy zjechać na obwodnicę Goleniowa (południowy-zachód), skręcić na zachód na drogę wojewódzką nr 113 do Bolesławca (ok. 13 km) i dalej 2 km do Świętej. Koleją lub PKS – em dojedziemy do Goleniowa. W pobliże ostoi dostać się można również samolotem. Działa tu Port Lotniczy Szczecin – Goleniów im. NSZZ Solidarność (loty do i z: Warszawy, Londynu, Oslo, Dublina, Edynburgu).
Baza noclegowa jest dobrze rozwinięta: hotele i zajazdy w Goleniowie, hotele w Kikorzu i Maciejewie i innych pobliskich miejscowościach. Do dyspozycji przyjezdnych są też pokoje gościnne w kwaterach prywatnych i pole namiotowe w Kątach. Baza gastronomiczna jest dobrze rozwinięta szczególnie w Goleniowie (restauracje, puby, bary, pizzerie, kawiarnie).
Na obszarze i w okolicach, poza wspaniałą przyrodą trzech rezerwatów warto zwiedzić zabytki kultury i podziwiać piękno krajobrazu. Głównym centrum turystycznym znajdującym się w pobliżu ostoi jest:

Goleniów:

  • Turystyka krajoznawcza: mury miejskie; XVI – wieczna, gotycka Brama Wolińska; kościół Farny św. Katarzyny; spichlerz (z XVIII w); fundamenty kościoła św. Jerzego, kamień pojednania, budynek poczty z XIX w. w stylu neogotyckim, planty.
  • Turystyka piesza: Miejski Szlak Turystyczny; Szlak Borów Goleniowskich - szlak pieszy PTTK – zielony, trasa: Goleniów - Krzewno - Łęsko - Pucko - Kliniska Wielkie. Długosć: 17,1 km; Szlak Anny Jagielonki - szlak pieszy PTTK – niebieski, trasa: Szczecin Załom PKP - Kliniska Wielkie - Pucko - Strumiany - Sowno - Cisewo - Grzędzice-Maj±tek - Grzędzice - Stargard Szczeciński PKP. Długość: 35,2 km. (Może być też szlakiem rowerowym).
  • Turystyka rowerowa: Rowerowe szlaki sentymentalne po starych cmentarzach gminy Goleniów; Szlak rowerowy czerwony, trasa: Goleniów - Marszewo - Imno - Mosty - Danowo - Budno – Goleniów; długość: 26.5 km; Szlak rowerowy zielony, trasa: Goleniów - Żdżary - Łaniewo - Krępsko - Miękowo - Żółwia Błoć - Niewiadowo - Glewice - stacja PKP Mosty - Burowo – Mosty; długość: 45 km; Szlak rowerowy niebieski, trasa: Goleniów - Góra Lotnika - Łęsko - Lipa "Anna" - Kliniska - Rurzyca – Goleniów, długość: 31 km; Szlak rowerowy czarny, trasa: Modrzewie - Bolesławice – Święta; długość: 12 km.
  • Turystyka kajakowa: spływ kajakowy po rzece Inie „Meandry Iny” trasą: Bącznik - Zabrodzie - Goleniów - Modrzewie - Bolesławice - Inoujście – Lubczyna. Długość: 34 km. Zorganizowaniem spływu (wypożyczenie i dowóz kajaków w wyznaczone miejsce) zajmuje się Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportu, (Ośrodek Wodny Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu w Lubczynie).
  • Turystyka aktywna: doskonałe warunki do wypoczynku w lesie i nad wodą: liczne rzeki, jeziora, niedaleko do Odry, Jeziora Dąbie i Wielkiego Zalewu; kino i galerie; sportowe imprezy cykliczne i okolicznościowe.

Zagrożenia:

Wskutek działalności Zakładów Chemicznych Police pogorszył się znacznie stan zdrowotny drzew. Część z nich uległa całkowitej degradacji. Kolejne zagrożenia związane jest ze składowaniem mazi i urobku z wydobywanego z toru wodnego na Zalewie Szczecińskim. Problem stanowią również przeprowadzone melioracje i wycinka drzew, szczególnie starych, w których mogą nawet gniazdować bieliki.
Inne poważne zagrożenia dla obszaru to: plądrowanie stanowisk roślin, polowania i wędkarstwo.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• sowa błotna - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl Centrum Informacji Turystycznej w Goleniowie, http://turystyka.goleniow.pl, email: cit@turystyka.goleniow.pl Goleniowska Organizacja Turystyczna, http://turystyka.goleniow.pl, email: got@turystyka.goleniow.pl

Jednostki administracyjne:

• Goleniów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Stepnica (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)