Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowisko Mieleńskie

Kod obszaru:

PLH040018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

146,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje cenne florystycznie i ważne dla zachowania różnorodności biologicznej Polski torfowisko przejściowe, chronione jako rezerwat przyrody.

W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedliska: torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Wartość siedlisk przyrodniczych podnosi występowanie rzadkich roślin, takich jak: turzyca strunowa, drabinowiec mroczny, tujowiec bagnowy, parzęchlin trójrzędowy, mszaru nastroszony, gwiazdnica grubolistna, błyszcze włoskowate, brzoza niska.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony dogodnie pod względem komunikacyjnym w gminie Skępe, przy drodze krajowej numer 10 z Warszawy do Torunia. Można tam dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Płońsk – Toruń do stacji Skępe, a następnie drogą lokalną do Ligowa około 1km na południowy wschód. Obszar leży nad rzeką Mień i nad jeziorem Mielno.

Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj rezerwat przyrody Torfowisko Mieleńskie i Obszar Chronionego Krajobrazu „Jeziora Skępskie”.

Skępe jest miejscowością malowniczo położoną pośród lasów i kompleksu jezior. Są tu dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i motorowej, sportów wodnych, wędkarstwa i myślistwa. Szczególnie polecaną jest trasa wzdłuż brzegów meandrującej rzeki Mień. Znajduje się tu ścieżka przyrodniczo – leśna „Na stary Zagaj” oraz „Głęboczek”.

Obiekty godne obejrzenia to: klasztor OO. Bernardynów w Skępem z XV wieku (znajduje się tam Figura Matki Bożej Skępskiej z 1496 roku), Katakumby w Borku, założenia parkowe w Wiosce Skępskiej, grodziska, ślady dawnego budownictwa, np. drewniany młyn z końca XIX wieku w miejscowości Żuchowo.

Turyści mogą korzystać z noclegów oraz usług gastronomicznych w przydrożnych zajazdach, w Domu Pielgrzyma w Skępem i w gospodarstwach agroturystycznych np. Eko- Mediana.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenie wód, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, tel.: (52) 518-18-01, fax.: (52) 518-18-02, sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl, http://bydgoszcz.rdos.gov.pl

Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, tel./fax.: 52 376 70 19, biuro@k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Skępe (lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska