Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Torfowiska Sułowskie

Kod obszaru:

PLH080029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

44,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwa bagienne zbiorniki wodne o charakterze pomiędzy eu- a dystrofią, leżące na granicy pól uprawnych, lasu i zakładającego się torfowiska niskiego, porośniętego obficie zaroślami Salix ssp. i Alnus glutinosa. Największy udział w zarastaniu zbiornika ma tu Typha latifolia, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Carex ssp., Thelypteris palustris oraz Polygonum amphibium.
Do obiektu z powodzeniem reintrodukowano aldrowandę pęcherzykowatą: W południowo wschodniej części zbiornika, w 4 zróżnicowanych florystycznie mikrosiedliskach, wprowadzono łącznie 250 roślin (150 namnożonych tutaj i 100 z uprawy w Ogrodzie Botanicznym) pochodzących z jeziora Długiego na Pojezierzu Łęczyńsko -Włodawskim. Podczas kontroli przeprowadzonej w roku 2000 stwierdzono obniżenie poziomu wody o około 80 cm, co miało negatywny wpływ na populację aldrowandy. Niedostępność niektórych obszarów zbiornika wykluczyła ich eksplorację, jednakże biorąc pod uwagę ich wielkość, można szacować, że badana populacja w zbiorniku mogła liczyć około 1000 roślin. Z odnalezionych 300 roślin większość leżała na wilgotnym mule. W tej sytuacji połowę roślin przeniesiono do drugiego, większego zbiornika oddalonego około 1 km w kierunku północno-zachodnim od rezerwatu. Rośliny pozostawiono w dwóch miejscach. Jedno znajduje się na jego południowo-wschodnim przybrzeżu, w rozlewisku oddzielonym od głównego zbiornika pasem Typha angustifolia, wśród rzadkich kęp Phragmites australis, Carex gracilis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris i Polygonum amphibium. Drugie mikrosiedlisko, podobne do pierwszego, oddalone jest około 150 m w kierunku północno-zachodnim.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Subice – Ośno Lubuskie do miejscowości Sułów.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze torfowisk.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: obszar leży w strefie przygranicznej Państwa.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Rzepinie i Słubicach oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy obniżenie poziomu wody.

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• aldrowanda pęcherzykowata

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników;

Jednostki administracyjne:

• Rzepin (słubicki, woj. lubuskie)