Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rzeka San

Kod obszaru:

PLH180007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1374,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony na wysokości 175 – 280 m n.p.m. obejmuje odcinek środkowego Sanu, dużej podgórskiej rzeki o naturalnych brzegach i słabo przekształconym korycie pomiędzy Sanokiem i Jarosławiem. W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono występujące tu cenne siedlisko - nizinne i podgórskie rzeki. Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu gatunków ryb, takich jak: minog strumieniowy, kiełb białopłetwy, boleń, różanka, koza złotawa, brzanka, głowacz białopłetwy, kiełb Kesslera oraz ważne gatunki ryb nie wymienione w Załączniku II: piekielnica, brzana, świnka, głowacz pręgopłetwy, sum europejski, certa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Sanok:
Zamek - gotycki zamek kazimierzowski, Budynek tzw. Zajazdu, Katedralna Cerkiew Prawosławna pw. Św. Trójcy, Kościół i klasztor OO. Franciszkanów, Ratusz miejski z XVIII, Budynek dawnego Starostwa, szlaki ikon, Dolina Sanu, Dolina Osławy, szlak niebieski: z Sanoka na Chryszczatą, czerwony z Sanoka do Przemyśla, Łącznikowy żółty z Sanoka na Orli Kamień, szlak ikon w kolorze niebieskim, spływ kajakowy po rzece San, noclegi: Hotel Sanvit, Hotel Bona, agroturystyka Bykowce k/o Sanoka, restauracje: Karczma, Horn.
Sanok: Centrum Informacji Turystycznej, PTTK Sanok
Obszar położony w powiatach: Sanok, Brzozów, Przemyśl, Rzeszów, Jarosław. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną drogą E40 lub koleją linii Kraków – Medyka. Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Walory przyrodnicze ostoi dotyczą wielu komponentów środowiska. Jest to ważna ostoja wielu cennych gatunków ryb: 80% polskiej populacji kiełbia Kesslera i jedna z najliczniejszych w Polsce populacji piekielnicy. Poniżej Przemyśla w rzece żyje licznie certa, kiełb białopłetwy i boleń. Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą rekreacyjną rozwiniętą w oparciu o wspaniałe podgórskie tereny wypoczynkowe oraz ciekawą historię. Znajduje się tutaj wiele zabytków kultury: Sanok – zamek królewski z lat 1523-1548, skansen budownictwa ludowego, Dobra – dzwonnica drewniana z XVII w., Uliucz – cerkiew drewniana z XVw., Dynów, kościół z 1604r., Krasiczyn – zamek Krasickich i Sapiehów z lat 1592-1614, Przemyśl – katedra z XVw., zamek Kazimierza Wielkiego, liczne klasztory i zabytki, forty twierdzy Przemyśl z lat 1853-1908, Łętownia, Pralkowice, Kruhel, Bluszkowice, Hurko, Hureczko, Bolestraszyce – forty, Torki – cerkiew z 1737r., Jarosław – klasztory z XVIIw. Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach np. w Sanoku, Krasiczynie, Przemyślu, Radymnie, Jarosławiu, w pensjonatach czy gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się eksploatację kruszywa, kłusownictwo, zanieczyszczenia wód, potencjalną regulację rzeki.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Gór Słonnych - park krajobrazowy
• Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• głowacica - ryba
• kiełb białopłetwy - ryba
• boleń - ryba
• brzanka - ryba
• różanka - ryba
• koza - ryba
• koza złotawa - ryba
• kiełb Kesslera - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; - Starostwa Powiatowe: Sanok, Brzozów, Przemyśl, Rzeszów, Jarosław; Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Przemyski Park Krajobrazowy; - Oddział PTTK w Rzeszowie; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie; - Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83 - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku ul. Rynek14 tel. 013 46 360 60, 013 4644533, citsanok@um.sanok.pl - Polskie Towarzystko Turystyczne Oddział "Ziemia Sanocka" ul. 3-go Maja 2 38-500 Sanok

Jednostki administracyjne:

• Jarosław m. (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Jarosław (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Laszki (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Radymno m. (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Radymno (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Stubno (przemyski, woj. podkarpackie)
• Orły (przemyski, woj. podkarpackie)
• Żurawica (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dubiecko (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dynów (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Dynów m. (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Krzywcza (przemyski, woj. podkarpackie)
• Nozdrzec (brzozowski, woj. podkarpackie)
• Krasiczyn (przemyski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl (przemyski, woj. podkarpackie)
• Przemyśl m. (Przemyśl, woj. podkarpackie)
• Medyka (przemyski, woj. podkarpackie)
• Dydnia (brzozowski, woj. podkarpackie)
• Sanok (sanocki, woj. podkarpackie)
• Sanok m. (sanocki, woj. podkarpackie)