Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Biebrzańska

Kod obszaru:

PLB200006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

148508,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 99-209 m n.p.m. i obejmuje rozległy fragment Kotliny Biebrzańskiej, od ujścia Sidry po Narew, z dużym udziałem elementów naturalnych: w jednej piątej zabagnienia, w jednej piątej uprawy, w jednej trzeciej łąki i w ponad jednej trzeciej zalesienia (olsy porzeczkowe i torfowcowe, łęg olszowo-jesionowy, bór bagienny, bory i grądy). Obszar otaczają wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe. Jest to największy w Europie Środkowej kompleks dobrze zachowanych torfowisk niskich. Główną rzeką ostoi jest Biebrza, która regularnie wylewając w okresie wiosennym zasila wodą ekosystemy obszaru. Na całym terenie ostoi występują zarośla wierzbowe, w tym wierzby japońskiej i brzozy niskiej.
W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 43 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: bąk, bączek, bocian czarny, łabędź krzykliwy, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, gadożer, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł przedni, orzełek włochaty, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, batalion, dubelt, mewa mała, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, puchacz, sowa błotna, zimorodek, kraska, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, lerka, świergotek polny, wodniczka, muchołówka mała, ortolan, biegus zmienny. W ostoi występuje również cietrzew, nie wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Ostoja Biebrzańska jest najważniejszą w Polsce i Unii Europejskiej ostoją wodniczki i orlika grubodziobego. Największą liczebność w Polsce i jedną z największych w Unii Europejskiej osiągają także: błotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, uszatka błotna, kropiatka, rybitwa czarna i rybitwa białoskrzydła (przy wysokim poziomie wody). Jest to również bardzo ważna ostoja ptaków drapieżnych (kania ruda, kania czarna, bielik, błotniak zbożowy, gadożer, orzeł przedni i orzełek).
Ponadto 25 gatunków zostało zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony w gminach: Lipsk, Płaska, Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny, Radziłów, Grajewo, Wizna, Mońki, Jedwabne, Trzcianna, Goniądz. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną drogą nr 61 Łomża – Augustów lub koleją linii Białystok – Ełk do stacji Grajewo, a następnie drogami lokalnymi do ostoi.
Teren gminy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczo-turystycznych. Znajduje się tutaj Biebrzański Park Narodowy (59 223 ha, objęty również ochroną w ramach konwencji ramsarskiej) oraz 4 Obszary Chronionego Krajobrazu: Dolina Biebrzy 1, Dolina Biebrzy 2, Dolina Narwi, Pojezierze Rajgrodzkie.
Walory turystyczne związane są z szeroką ofertą wykorzystującą walory przyrody regionu. Można uprawiać turystykę pieszą, rowerową i kajakową po rzekach Biebrza, Sidra, Jegrznia, Brzozówka, Wissa oraz Kanały: Augustowski, Woźnawiejski i Rudzki, chętni mogą skorzystać z wypożyczalni sprzetu wodnego. Szczególną formą turystyki, bardzo popularną w tym rejonie jest turystyka ekologiczna np. ścieżki edukacyjne, podglądanie ptaków czy konkurs koszenia łąk.
Turyści mogą korzystać z wielu różnorodnych propozycji noclegów: w hotelach, pensjonatach, w gospodarstwach agroturystycznych i na polach namiotowych.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku. Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Augustowie, Suwałkach, Zawadach. Można także nawiązać kontakt z lokalnymi grupami działania, m.in. w Suwałkach ("Nasza Suwalszczyzna"), Dąbrowie Białostockiej (Fundacja Biebrzańska), Hajnówce (Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"), Małym Płocku ("Kraina Mlekiem Płynąca"), Łapach (Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Drohiczynie (Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu), Dobrzyniewie Dużym (Królewski Gościniec Podlasia), Sejnach (Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna").

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk na terenach podmokłych ale także intensyfikację gospodarki rolnej, wypalanie łąk i ich zarastanie, obniżanie się poziomu wód (melioracje), zanieczyszczenie wód, presja rekreacyjna, kłusownictwo i zagrożenia wynikające z zmianą zagospodarowania terenu np. I helsiński korytarz transportowy Via Baltica.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• gadożer - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• orlik grubodzioby - ptak
• orzeł przedni - ptak
• orzełek włochaty - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• batalion - ptak
• dubelt - ptak
• mewa mała - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• puchacz - ptak
• sowa błotna - ptak
• zimorodek - ptak
• kraska - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• wodniczka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• ortolan - ptak
• biegus zmienny - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok tel. (85) 740 69 81 w. 10, (85) 740 33 80 w. 10, fax (85) 740 69 82 email: biuro@rdos.eu, http://bialystok.rdos.gov.pl/, http://www.rdos.eu/
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Malmeda 6, Białymstok tel.: (85) 732 68 31, fax.: (85) 732 68 31 e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, www: http://www.podlaskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska http://www.umwp-podlasie.pl/
Urzędy Gmin Lipsk, Płaska, Augustów, Sztabin, Bargłów Kościelny, Radziłów, Grajewo, Wizna, Mońki, Jedwabne, Trzcianna, Goniądz
Biebrzański Park Narodowy
Oddział PTTK w Białymstoku

Jednostki administracyjne:

• Augustów (augustowski, woj. podlaskie)
• Rajgród (grajewski, woj. podlaskie)
• Bargłów Kościelny (augustowski, woj. podlaskie)
• Sztabin (augustowski, woj. podlaskie)
• Dąbrowa Białostocka (sokólski, woj. podlaskie)
• Grajewo (grajewski, woj. podlaskie)
• Jaświły (moniecki, woj. podlaskie)
• Suchowola (sokólski, woj. podlaskie)
• Radziłów (grajewski, woj. podlaskie)
• Goniądz (moniecki, woj. podlaskie)
• Jedwabne (łomżyński, woj. podlaskie)
• Trzcianne (moniecki, woj. podlaskie)
• Wizna (łomżyński, woj. podlaskie)
• Zawady (białostocki, woj. podlaskie)
• Tykocin (białostocki, woj. podlaskie)