Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Szczypiorniak i Kowaliki

Kod obszaru:

PLH100033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

28,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Nazwa ostoi Szczypiorniak Kowaliki pochodzi od nazwy dwóch jezior będących głównym składowym ostoi. Jeziora te, o silnie rozwiniętej strefie brzegowej oraz szerokim pasie trzcinowisk, zajmują powierzchnię około 10 ha, zasilane są bezimiennym śródleśnym ciekiem oraz spływami powierzchniowymi. Jeziora położone są w lasach (bagiennych i wilgotnych), które stanowią bogatą mozaikę siedlisk, wśród nich są znajdujące się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej łęgi olszowe. Od zachodniej strony, brzeg jezior stanowi pasmo żwirowisk i piaszczystych pagórków, mających swoją genezę w epoce lodowcowej.

Warunki, jakie stworzyła przyroda, w połączeniu z faktem, że są to tereny bardzo rzadko odwiedzane przez człowieka spowodowały, iż rejon ten stanowi idealną ostoję dla licznych płazów, takich jak traszka grzebieniasta i kumak nizinny (jest to jedno z cenniejszych stanowisk tych zwierząt w okolicach Łodzi), a zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych takich jak bąk (duży wędrowny ptak z rodziny czaplowatych), bielik (duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych), błotniak stawowy (duży, wędrowny ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w bliskiej odległości od miasta Głowno oraz Stryków. Również bliskość Łodzi (33 km) sprawia, iż ostoja staje się łatwo dostępna dla turystów. Dojazd do Głowna możliwy jest drogą kolejową na trasie Łódź Kaliska - Łowicz Główny. Z Głowna do Strykowa prowadzi droga krajowa numer 14. W głownie, Strykowie oraz Łodzi znajduje się wiele miejsc noclegowy i punktów gastronomicznych. Można także skorzystać z ofert gospodarstw agroturystycznych.

Będąc w Strykowie warto zobaczyć domy z XVIII i XIX stulecia, neobarokowy kościół p.w. św. Marcina z XX w, fragmenty dawnego kościoła z XVII w. oraz XX-wieczny kościół mariawitów.

Warto wiedzieć, iż na terenie Strykowa istniał niegdyś obiekt określany mianem zamku lub fortalicji - wzmiankowano go w źródłach od początku XVI wieku. Dopiero jednak w 1997 roku w wyniku badań archeologicznych udało się zlokalizować go w terenie. Odkryto wówczas relikty trzech obiektów pochodzących z różnych okresów historii. Odkryte założenie obronne leży w dolinie zalewowej rzeki Moszczenicy na południowy - zachód od obecnego miasta. Dziś rzeka jest uregulowana i płynie kanałem, ale jeszcze przed II wojną światową płynęła między kopcem, a miastem.

Będąc w Głownie warto zobaczyć m.in. posadzone w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości (11 listopada 1928 r.) drzewo wolności – dąb na Placu Wolności, chroniony jako pomnik przyrody. Słowa wypowiedziane pod drzewem utrwalone zostały na tablicy pamiątkowej wmurowanej w granitowy obelisku: "Niech to drzewo - które dziś sadzimy - przypomina nam Odzyskanie Niepodległości, niech będzie symbolem narodu polskiego. Pień to naród, jego konary to różne warstwy społeczne. Jak konary czerpią siły żywotne przez korzenie z ziemi, tak nam wszystkim daje życie matka nasza, ziemia polska która jest naszą ojczyzną najdroższą za którą życie oddali i oddać gotowi synowie tej ziemi."

Jednym z zabytkowych miejsc jest Synagoga w Głownie pochodząca z 1881 r. Podczas II wojny światowej została ona jednak zniszczona przez Niemców. Dziś mieszczą się tu punkty usługowe, gastronomiczne i siedziba gazety. Wartym zobaczenia jest również mieszczące się w zabytkowym pałacu Jabłońskich (przy ulicy Łowickiej) Muzeum Regionalne.

Doskonałym miejscem do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych a jednocześnie jednym z symboli miasta, jest utworzony w 1975 r. na rozlewiskach rzeki Mrogi zalew Mrożyczka. Składa się on z dwóch akwenów oddzielonych groblą (na środku której wybudowana została droga asfaltowa). Nad zalewem znajduje się przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Zagrożenia:

  • niekontrolowana regulacja poziomu wody jazem na jeziorze Szczypiorniak,
  • nadmierna penetracja,
  • intensywna hodowla ryb,
  • zaburzenia układu hydrologicznego, długotrwałe susze itp.,
  • pogorszenie jakości wody jezior, cieku zasilającego,
  • ingerencje w drzewostany olsów i łęgów.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, sekretariat tel. (42) 665 03 70

Jednostki administracyjne:

• Stryków (zgierski, woj. łódzkie)