Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Golczewska

Kod obszaru:

PLH320052

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

845,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano znacznie większy obszar - 1689,5 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar stanowią dwa fragmenty kompleksów leśnych usytuowane na Równinie Gryfickiej będącej falistą wysoczyzną morenową. W obu wypadkach są to tereny ze znacznym udziałem żyznych siedlisk leśnych, co wyróżnia je w stosunku do ciągnących się dalej na południe borów sosnowych wykształcających się na nizinie sandrowej. W obszarze duże powierzchnie ze starodrzewami, w tym wyłączony drzewostan jaworowy z okazałymi drzewami doborowymi, ponad 400 letnim dębem "Władychem" (pomnik przyrody). Wśród lasów znajduje się kilka torfowisk mszarnych w tym otaczających jezioro dystroficzne (Jezioro Żabie).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd koleją: do Golczewa lub Wysokiej Kamieńskiej. Wysoka Kamieńska (do 1945 r. Wietstock) - wieś ta jest głównym węzłem kolejowym w gminie łączącym Świnoujście ze Szczecinem.

Dojazd indywidualny: krajową drogą nr 3 do Przybiernowa. Stąd: na wschód, drogą lokalną do Rokity (siedziba Nadleśnictwa), Moracza, Włodzisława, Kłębów, Golczewa, dalej na północ 10 km, potem skręcić na wschód, drogą wojewódzką nr 108 do Golczewa: 18 km

Turystyka aktywna

Na terenie gminy Golczewo utworzono trzy Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe: "Las Golczewski", "Las Widłakowy", "Las Samliński", które chronią przede wszystkim siedliska leśne. W lasach dominują drzewa, których wiek przekracza często 150 lat, głównie buki, jawory, dęby, sosny, świerki.

W dwóch spośród Zespołów („Lesie Golczewskim” i „Lesie Samlińskim”) utworzono leśne ścieżki dydaktyczne.

W „Lesie Samlińskim” 7 przystanków otrzymało nazwy nadane przez dzieci ze szkoły podstawowej w Golczewie (np.: Bukowy Dinozaur, Tajemnicze Bagna, Dąb na Cokole). Ścieżka o długości ca. 2 km. rozpoczyna się we wsi Samlino, przebiega starą aleją kasztanową od nieistniejącego już pałacu i dalej przebiega lasami i wzgórzem Samlińskim.

Ścieżka dydaktyczna w "Lesie Golczewskim" ma 4 km długości, 7 przystanków. Rozpoczyna się przy leśniczówce w Lesie Golczewskim. Przystanki to: "Drzewo Doborowe Dąb", "Dąb Władycha", "Dziuple Gągołów", "Drzewo Doborowe Modrzew", "Drzewo Doborowe Świerk", "Jezioro Żabie", "Las Widłakowy". Drzewa doborowe to takie, które ze względu na dobre cechy genetyczne są używane do zakładania nowych plantacji leśnych.

Turystyka krajoznawcza

Obiekty warte do zwiedzenia w Golczewie to:

 • pierścieniowate grodzisko z IX w.,
 • ruiny zamku z dobrze zachowaną XIII–wieczną,najwyższą na Pomorzu Zachodnim wieżą obronną (33 m)
 • dom ryglowy z XVIII w., zabudowa ul. Zwycięstwa, studnia arteryjska z żabą w koronie, kościół w p.w. św. Andrzeja Boboli, powstał w XV w. jako jednonawowa budowla kamienna, w 1882 r. dobudowano wieżę. Zachowana jest część murów z 1661 r. wraz z amboną z tego samego roku, lichtarz z cyny z XVIII w. o cechach barokowych.

Poza Golczewem warto zobaczyć:

 • pseudoklasycystyczny dwór z parkiem krajobrazowym (w Baczysławiu),
 • pałac z końca XIX w. z parkiem krajobrazowym z początku XIX w. w Gadomiu,
 • ruina wiatraka holenderskiego z 1865 r. (w Kłębach),
 • dwór z parkiem dworskim z II połowy XIX w. (w Kłodzinie),
 • kościół p.w. Chrystusa Króla zbudowany w XIV w. (w Kozielicach), murowany, z kamienia polnego i cegły, wewnątrz: późnogotycka ambona z XV w., chrzcielnica barokowa z końca XVII w., organy neogotyckie 1878 r.
 • park krajobrazowy z początku XX w. (Kozielice),
 • kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gotycka budowla kamienną z wieżą drewnianą z 1647 r.. Kaplica grobowa od strony wschodniej z XVIII w. Drewniany, polichromowany ołtarz z 1709 r., ambona z 1712 r.,
 • dzwon gotycki z XV w. (Mechowo).
 • pałac z XVIII/XIX w. z parkiem krajobrazowym z XIX w. (Mechowo),
 • kościół p. w. św. Michała Archanioła powstały w 1795 r. według projektu z 1780 r. Dawida Gilly na miejscu renesansowego ryglowego kościoła zawalonego w 1780 r. (Niemica),
 • drewniana wolnostojąca dzwonnica wieżowa z 1647 r. (Niemica),
 • dwór o cechach z końca XIX w. z parkiem krajobrazowym z przełomu XIX/XX w. (Niemica),
 • park dworski z II połowy XIX w. (Ronica),
 • park dworski z elementami ogrodu barokowego oraz dwie aleje (Samlino),
 • bunkry - obecnie cmentarz uznany jako Miejsce Pamięci Narodowej (Sosnowice – powstały jako obóz jeniecki),
 • kościół wybudowany w końcu XIX w. w stylu neogotyckim na miejscu świątyni, która spłonęła razem z większością zabudowy wiejskiej w 1875 r. (Unibórz),
 • kościół z XIX w. murowany z kamienia z cmentarzem otoczonym kamiennym murem i starodrzewiem;
 • XIX - wieczny cmentarz wraz z aleją lipową (Upadły),
 • pałac z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym o cechach angielskich z II połowy XIX w. (Wołowiec).

Poza ww. obiektami składającymi się na walory kulturowe regionu obszar gminy ma doskonałe warunki do wypoczynku nad wodą (rzeki, jeziora, niewielka odległość do Zalewu Szczecińskiego i do Bałtyku).

Baza noclegowa w okolicy obszaru jest dobrze rozwinięta; hotele w Golczewie, gospodarstwa agroturystyczne min. w Przybiernowie. Baza gastronomiczna dość liczna - w Golczewie i mała gastronomia dobrze rozwinięta we wszystkich prawie miejscowościach.

Zagrożenia:

Najważniejsze zagrożenia występujące na obszarze to planowana eksploatacja wapienia i budowa cementowni w okolicy Czarnogłów i Golczewa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Golczewskie Uroczysko - rezerwat leśny
• Widłakowy Las - rezerwat leśny
• Las Golczewski - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Golczewo (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Przybiernów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)